Odpowiedź

Nie, lekarz nie może odbyć drugiej specjalizacji lub podspecjalizacji w ramach etatu rezydenckiego.

Uzasadnienie


Zgodnie z art. 16h ust. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.) szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury może odbywać wyłącznie lekarz nieposiadający I lub II stopnia specjalizacji lub tytułu specjalisty. Przepis ten wyłącza więc możliwość ubiegania się o miejsce rezydenckie przez lekarza, który uzyskał już specjalizację, bez względu na to, w jakim trybie to nastąpiło. Nie ma natomiast przeszkód, by lekarz taki ubiegał się o otwarcie specjalizacji w innym trybie.


Pytanie pochodzi z Serwisu Prawo i Zdrowie