Lekarz może zawiązać spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę jawną z osobą niebędącą lekarzem. Spółka dopiero po dokonaniu rejestracji w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą może prowadzić działalność leczniczą i co za tym idzie, starać się o zawarcie kontraktu z NFZ.
Uzasadnienie
Należy wskazać, iżpodmiot wykonujący działalność leczniczązgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. 217 z późn. zm.) – dalej u.dz.l., to:
a) podmiot leczniczy - katalog podmiotów leczniczych jest określony w art. 4 u.dz.l, który stanowi, iż podmiotem leczniczym są m.in. przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) - dalej u.s.d.g. we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 u.s.d.g. jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Oznacza to, iż wszystkie spółki, zarówno jawne jak i z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być podmiotem leczniczym.
b) lekarz lub pielęgniarka wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową - zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.) - dalej k.s.h.spółką jawnąjest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Spółki osobowe mogą być zawiązywane jedynie w celu prowadzenia przedsiębiorstwa pod własną firmą (art. 8 § 2 k.s.h.). Spółka jawna może być utworzona w wyniku zawarcia jej przez co najmniej 2 podmioty umowy spółki. Wspólnikami spółki jawnej mogą być zarówno osoby fizyczne, osoby prawne, jak również jednostki organizacyjne, którym ustawa przyznaje zdolność prawną ("Kodeks spółek handlowych", red. Zbigniew Jara, Wydawnictwo C.H. Beck, 2013). Nie ma ograniczeń ustawowych, które nakazywałby wspólnikom spółki jawnej wykonywanie określonego zawodu. Wobec powyższego spółkę taką mogą utworzyć przedstawiciele różnych profesji.
Natomiastspółka z ograniczoną odpowiedzialnościąmoże być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jedynym ograniczeniem pozostaje fakt, iż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 151 § 1 i 2 k.s.h.). Wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być zarówno osoba fizyczna, jak również osoba prawna ("Kodeks spółek handlowych", red. Zbigniew Jara, Wydawnictwo C.H. Beck, 2013). W przypadku omawianej spółki, brak jest ograniczeń ustawowych, które nakazywałby wspólnikom spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywanie określonego zawodu. W praktyce oznacza to, że przedmiotową spółkę może zawiązać lekarz razem z osobą niebędącą lekarzem, a wykonującą inny zawód.
Podmiot, który zamierza wykonywać działalność leczniczą jako podmiot leczniczy, na podstawie art. 100 ust. 1 u.dz.l., składa wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (zwanego dalej "rejestrem") organowi prowadzącemu rejestr, czyli w odniesieniu do podmiotów leczniczych wojewodzie właściwemu dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego. Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wykonywania działalności leczniczej.
Na mocy art. 17 ust. 1 u.dz.l., podmiot leczniczy jest obowiązany spełniać następujące warunki:
1) posiadać pomieszczenia lub urządzenia, odpowiadające wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, dotyczą one w szczególności warunków: ogólnoprzestrzennych; sanitarnych; instalacyjnych. Dokumentem potwierdzającym spełnienie ww. warunków jest wydawana w drodze decyzji administracyjnej, opinia właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
2) stosować wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.);
3) zapewniać udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach;
4) zawrzeć w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 umowę ubezpieczenia:
a) odpowiedzialności cywilnej,
b) na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - w przypadku podmiotu leczniczego prowadzącego szpital.
Co najważniejsze, działalność leczniczą można rozpocząć po uzyskaniu wpisu do rejestru (art. 103 u.dz.l.).
Dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru podmiot leczniczy (w omawianym przypadku spółka jawna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), może ubiegać się o zawarcie umowy z NFZ i udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Zgodnie z art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) - dalej u.ś.o.z. podstawą udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez Fundusz jest umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarta pomiędzy świadczeniodawcą a dyrektorem oddziału wojewódzkiego Funduszu. Przy czym należy podkreślić, iż świadczeniodawcą, zgodnie z art. 5 pkt 41 u.ś.o.z. jest podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej.