Pytanie

Czy lekarz może zadeklarować chęć podjęcia pracy na przykład u trzech świadczeniodawców startujących do konkursu na nocną i świąteczną opiekę zdrowotną?

Wiadomo, że zostanie wyłoniony tylko jeden podmiot udzielający tych świadczeń, lekarz deklaruje chęć pracy poprzez pozostawienie u każdego ze świadczeniodawców numer prawa wykonywania zawodu oraz oświadczenia.
 
Odpowiedź


Jednym z warunków koniecznych, które spełnić musi oferent ubiegający się o zawarcie z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, jest zagwarantowanie warunków organizacyjno-technicznych pozwalających na wykorzystanie zasobów kadrowych oraz niezbędnego sprzętu i wyposażenia do udzielania świadczeń od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8.00 dnia danego do godziny 8.00 dnia następnego. Jako, że już z założenia uczynionego przez samego normodawcę wynika, iż umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej obejmująca dany obszar zabezpieczenia może zostać zawarta z jednym tylko oferentem, to tym samym przyjąć należy wniosek o możliwości wskazywania przez różnych oferentów biorących udział w konkretnym postępowaniu tych samych osób personelu medycznego.

Po dokonanym bowiem rozstrzygnięciu postępowania Narodowy Fundusz Zdrowia zawrze umowę z jednym tylko świadczeniodawcą. Odwrotnie, lekarz może zobowiązać się do udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na rzecz kilku oferentów biorących udział w tym samym postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zaś powyższe w żaden sposób nie może stanowić przesłanki do odrzucenia ofert przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Co istotne jednak, ustalenia te dotyczą wyłącznie tych sytuacji, gdy osoby personelu medycznego wskazane zostaną przez różnych oferentów uczestniczących w tym samym postępowaniu, obejmującym ten sam obszar zabezpieczenia. Ponadto podkreślić należy, iż wskazani w ofertach lekarze nie mogą w tym samym czasie udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w innych rodzajach i zakresach i to zarówno u innych świadczeniodawców, jak również u tego samego świadczeniodawcy, ale w innej jednostce organizacyjnej.
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z postanowieniami załącznika nr 5 do rozporządzenia ministra zdrowia z 24 września 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1248) "Wykaz świadczeń gwarantowanych nocnej i świą™ecznej opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji", świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej realizowane są przez lekarzy lub pielęgniarki od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 dnia danego do godziny 8.00 dnia następnego, w warunkach ambulatoryjnych lub w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy.

Przyjęty z kolei w zarządzeniu Nr 64/2013/DS0Z prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 15 listopada 2013 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej sposób finansowania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (niepodlegający podziałowi ryczałt miesięczny przypisany do obszaru zabezpieczenia) przesądza o tym, iż postępowanie prowadzone w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej ma na celu wyłonienie jednego tylko świadczeniodawcy udzielającego świadczeń w jednym miejscu udzielania świadczeń na obszarze zabezpieczenia określonym przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w ogłoszeniu postępowania.

Zgodnie z normą wyrażoną w § 6 ust. 4 ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia ministra zdrowia z 6 maja 2008 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484) osoby wykonujące zawody medyczne, w czasie wyznaczonym do udzielania świadczeń w harmonogramie pracy, nie mogą udzielać świadczeń w innej jednostce organizacyjnej u tego samego świadczeniodawcy oraz u innego świadczeniodawcy.

Uwzględniając ustalenia w zakresie obowiązującego stanu prawnego i odnosząc je kolejno do treści sformułowanego pytania stwierdzić należy, iż jednym z warunków koniecznych, które spełnić musi oferent ubiegający się o zawarcie z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej jest zagwarantowanie warunków organizacyjno-technicznych pozwalających na wykorzystanie zasobów kadrowych oraz niezbędnego sprzętu i wyposażenia do udzielania świadczeń od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8.00 dnia danego do godziny 8.00 dnia następnego. Jako, że już z założenia uczynionego przez samego normodawcę wynika, iż umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej obejmująca dany obszar zabezpieczenia może zostać zawarta z jednym tylko oferentem, to tym samym przyjąć należy wniosek o możliwości wskazywania przez różnych oferentów biorących udział w konkretnym postępowaniu tych samych osób personelu medycznego. Po dokonanym bowiem rozstrzygnięciu postępowania Narodowy Fundusz Zdrowia zawrze umowę z jednym tylko świadczeniodawcą. Odwrotnie, lekarz może zobowiązać się do udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na rzecz kilku oferentów biorących udział w tym samym postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zaś powyższe w żaden sposób nie może stanowić przesłanki do odrzucenia ofert przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Co istotne jednak, powyższe ustalenia dotyczą wyłącznie tych sytuacji, gdy osoby personelu medycznego wskazane zostaną przez różnych oferentów uczestniczących w tym samym postępowaniu, obejmującym ten sam obszar zabezpieczenia. Ponadto podkreślić należy, iż wskazani w ofertach lekarze nie mogą w tym samym czasie udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w innych rodzajach i zakresach i to zarówno u innych świadczeniodawców, jak również u tego samego świadczeniodawcy ale w innej jednostce organizacyjnej.
 


Pytanie pochodzi z Serwisu Prawo i Zdrowie