Kto powinien finansować remonty podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami, jeśli organami założycielskim dla tych placówek są miasta lub gminy?
Zgodnie z art. 115 ustawy o działalności leczniczej, dotację na wyżej wymieniony cel może przyznać wyłącznie minister, centralny organ administracji rządowej oraz wojewoda.
Powstaje zatem pytanie, kto powinien (lub kto w świetle prawa może) finansować remonty placówek miejskich?
Dodatkowo nie jest jasne, jak zakwalifikować niektóre inwestycje infrastrukturalne niebędące sensu stricte remontami, np. termomodernizacje?
Czy spełniają one kryteria art. 114 ust. 3, który mimo użycia określenia "inne niż wymienione", kładzie nacisk na zakupy sprzętu i aparatury?

Finansowanie rzeczonych prac ze środków własnych dawnych SP ZOZ-ów jest (o ile posiadają one takie środki) po pierwsze ograniczone zapisami statutów, które nakazują im wydatkować fundusze wyłącznie na zadania związane z działalnością leczniczą, po drugie nie one lecz organy założycielskie są właścicielami budynków, w których prowadzą działalność.
Dotację na remonty, inwestycje dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, którego podmiotem tworzącym jest gmina, może przyznać gmina, powiat, województwo.
Zgodnie z art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) - dalej u.dz.l. dotację na zadania o których mowa w art. 114 ust. 1-6 u.dz.l. podmioty wykonujące działalność leczniczą mogą uzyskać od podmiotu, o którym mowa w ust. 1, z wyjątkiem uczelni medycznej, z zastrzeżeniem ust. 4. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest gmina, jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą.
Zastrzeżenie z art. 115 ust. 4 u.dz.l. ma to znaczenie, że minister zdrowia, inny minister, centralny organ administracji rządowej oraz wojewoda może udzielić dotacji na remonty, inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego, tylko podmiotom leczniczych o których mowa w ust. 4. Z art. 115 ust. 4 u.dz.l. w żadnym wypadku nie wynika, iż gmina nie może przekazać dotacji na remonty i inwestycje samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, dla którego jest podmiotem tworzącym.
Gmina może udzielić dotacji na remonty i inwestycje samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, dla którego jest podmiotem tworzącym.
Termomodernizacje mogą być kwalifikowane, w zależności od stanu faktycznego, jako remont lub inwestycja. Termomodernizacja, jako inwestycja w pełni spełnia kryteria z art. 114 ust. 1 pkt 3 u.dz.l. W art. 114 ust. 1 pkt 3 u.dz.l. ustawodawca dokonuje jedynie przykładowego wyliczenia inwestycji poprzez użycie sformułowania "w tym". Zakup aparatury i sprzętu medycznego jest typową dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, inwestycją.
Izabela Klisowska