Zgodnie z art. 39 nieobowiązującej już ustawy o zakładach opieki zdrowotnej rada społeczna uchwalała zmiany w statucie zakładu. W nowej ustawie o działalności leczniczej brak zapisu, że rada społeczna uchwala zmiany w statucie.
Czy teraz organ tworzący dokonuje zmian w statucie (na wniosek dyrektora zakładu) z własnej inicjatywy i przesyła do zakładu zmiany statutowe/zmieniony statut?
Czy organ tworzący winien z mocy obowiązujących od 1 lipca 2011 r. przepisów dostosować statut do nowej ustawy?

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej statut nadaje podmiot tworzący. Należy wnosić, że także zmian statutu dokonuje organ tworzący.

W odróżnieniu od ustawy o zakładach opieki zdrowotnej ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) – dalej u.dz.l., nie przewiduje trybu ani nie wskazuje organów uprawnionych do dokonywania zmian statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Analiza art. 48 u.dz.l., określającego zadania rady społecznej, wskazuje że rada społeczna nie uczestniczy w procedurze związanej ze statutem zakładu. Zgodnie z art. 42 ust. 4 u.dz.l., statut podmiotowi niebędącemu przedsiębiorcą nadawany jest przez podmiot tworzący, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. Zgodnie z art. 204 ust. 2 u.dz.l. publiczne zakłady opieki zdrowotnej działające na podstawie dotychczasowych przepisów stają się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy podmiotami leczniczymi niebędącymi przedsiębiorcami. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2011 r., kierownicy tych podmiotów dostosują ich działalność oraz statut i regulamin organizacyjny do przepisów ustawy oraz dokonają zgłoszenia do rejestru. Zmian statutu celem dostosowania jego treści do ustawy ma dokonać organ tworzący. Kierownik zakładu może wnioskować o ich dokonanie.

Zagrożenia
Zagadnienie zmiany statutów funkcjonujących SP ZOZ-ów wobec braku precyzyjnych zapisów ustawy wywołuje kontrowersje. Ustawa o działalności leczniczej (art. 42 ust. 2 u.dz.l.) ogranicza w porównaniu do ustawy o zakładach opieki zdrowotnej zakres przedmiotowy statutów m.in. o zakres i rodzaj udzielanych świadczeń zdrowotnych.
Izabela Klisowska