Czy firma dostarczająca leki do szpitala powinna odbierać od szpitala opakowania po lekach?
Firma wyznaczyła punkty w odległych miejscowościach, gdzie gotowa jest przyjmować zużyte opakowania po lekach. Musielibyśmy transportować je na własny koszt. Prawdopodobnie musielibyśmy spełnić dodatkowe wymogi w zakresie transportu takich odpadów opakowaniowych.
Jakie są obowiązki producentów leków oraz dostawców (hurtowni farmaceutycznych) w tym zakresie w stosunku do szpitali, które zaopatrywane są w leki na podstawie umów przetargowych?
Opakowania po produktach leczniczych i odpady medyczne klasyfikowane są jako odpady niebezpieczne. Odpady takie mogą być zbierane i transportowane tylko przez podmioty, które otrzymały odpowiednie zezwolenie, o którym mowa w art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.).
Obowiązki producentów leków oraz hurtowni farmaceutycznych względem szpitali w zakresie zaopatrywania w produkty lecznicze powinny wynikać z umowy podpisanej po wygranym przetargu.

Dobrawa Biadun