Kto decyduje o miejscu (w domu pacjenta lub w gabinecie pielęgniarki) wykonania świadczeń leczniczych (iniekcji) - lekarz wystawiający zlecenie na te zabiegi czy pielęgniarka POZ je realizująca?
W ocenie Autorki pielęgniarka nie jest upoważniona do samodzielnej decyzji w przedmiocie miejsca, w którym będzie podawana iniekcja. Takie uprawnienie nie wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. Nr 210, poz. 1540).
W ocenie Autorki wybór miejsca udzielenia świadczenia polegającego na podaniu iniekcji podyktowany jest możliwością wystąpienia działań niepożądanych i koniecznością zapewnienia najszybszego dostępu do leków, sprzętu i specjalistów, których bliskość może okazać się niezbędna dla odwrócenia skutków działania niepożądanego. Powołane we wstępie rozporządzenie zawiera zamknięte katalogi działań i decyzji (np. doraźna modyfikacja dawki insuliny o krótkim działaniu), jakie pielęgniarka może podjąć samodzielnie. Podjęcie decyzji z przekroczeniem uprawnień może być podstawą wdrożenia postępowania dyscyplinarnego a w razie wystąpienia działań niepożądanych także postępowania cywilnego i karnego.

Agnieszka Sieńko