Na kanwie badanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich sprawy indywidualnej pojawił się problem natury generalnej, dotyczący nieprawidłowej praktyki, stosowanej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych, polegającej na niedoręczaniu przez samorząd uchwał o skreśleniu z listy diagnostów oraz niezamieszczaniu w nich pouczeń o przysługujących środkach zaskarżenia. 2 listopada br. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w tej sprawie (sygn.: RPO/689040/11/V/1018.6.1 RZ), uznając, że praktyka przyjęta przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych w sprawach o skreślenie z listy diagnostów laboratoryjnych narusza podstawowe konstytucyjne prawa obywatela – przede wszystkim prawo do sądu określone w art. 45 i zagwarantowane w art. 77 ust. 2 Konstytucji RP.

W ocenie Rzecznika sprawy z zakresu wpisu oraz skreślenia z listy diagnostów laboratoryjnych są sprawami z zakresu administracji publicznej, do których stosuje się procedurę określoną w ustawie z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Rozstrzygnięcia Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych mają walor decyzji administracyjnych. Od powyższych rozstrzygnięć, zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz art. 3 § 2 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, służy skarga do sądu administracyjnego, wnoszona w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o zajęcie stanowiska wobec przedstawionych uwag, a w szczególności o usunięcie niezgodnej z obowiązującym prawem praktyki.

Źródło: www.rpo.gov.pl