Wynika to z wejścia w życie 12 lipca 2015 r. ustawy z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. poz. 788) oraz niektórych innych ustaw.

Od tego dnia na podstawie art. 36z ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) - dalej u.p.f., apteki ogólnodostępne, punkty apteczne, podmioty prowadzące apteki szpitalne, apteki zakładowe, działy farmacji szpitalnej oraz hurtownie farmaceutyczne mają obowiązek składania zamówień na zapotrzebowanie produktów leczniczych o kategorii dostępności Rp, Rpz, Rpw oraz Lz, a także środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych objętych refundacją, w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej.

Odmowa realizacji zamówienia powinna zostać przesłana niezwłocznie zamawiającemu w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego. W przypadku produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych objętych refundacją, odmowa zamówienia powinna zawierać uzasadnienie.

Dla zachowania formy dokumentu elektronicznego, w przypadku składania zamówień oraz odmów ich realizacji, nie jest wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny, a zatem mogą być one składane na przykład za pomocą poczty elektronicznej w formie wiadomości e-mail. Główny Inspektor Farmaceutyczny przypomina, że zamówienia na zapotrzebowanie oraz odmowy realizacji zamówienia należy przechowywać przez 3 lata i udostępniać organom Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej na żądanie.

Poza tym, zgodnie z art. 36z ust. 7 u.p.f., kopię odmowy realizacji zamówienia na zapotrzebowanie w zakresie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych określonych w obwieszczeniu ministra zdrowia zawierającym wykaz produktów zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 78a ust. 14 u.p.f.), podmiot składający zamówienie przekazuje niezwłocznie Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu. Informację o odmowie realizacji zamówienia produktów objętych wykazem ministra zdrowia wraz z kopią odmowy należy składać za pomocą formularza dostępnego pod adresem internetowym: www.gif.gov.pl/pl/nadzor/odmowy-realizacji-zamow/formularz-zgloszenia-od

Za pomocą tego formularza należy również przekazywać informacje o każdym przypadku braku uzyskania pisemnej odmowy realizacji zamówienia.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.gif.gov.pl, stan z dnia 10 lipca 2015 r.