Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się wystosowaniem do aptek zaleceń pokontrolnych z negatywną oceną podmiotów kontrolowanych lub oceną pozytywną i jednoczesnym wskazaniem uchybień, nieprawidłowości.

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości między innymi w zakresie danych niezbędnych do wystawienia recepty na leki refundowane dotyczących pacjenta, osoby wystawiającej receptę oraz świadczeniodawcy. Zanotowano brak lub niepełne dane pacjenta, brak lub niepełne dane dotyczące osoby uprawnionej do wystawiania recept lub brak podpisu, pieczątki, brak podpisu i pieczątki lekarza przy naniesionych poprawkach; brak daty wystawienia recepty, brak identyfikatora płatnika.

W zakresie przepisanych refundowanych leków lub wyrobów medycznych stwierdzono nieprawidłowe lub niepełne dane dotyczące przepisanych leków - nieprawidłowe lub niepełne nazwy leków, postaci, dawki, wielkości opakowań i ilości leków oraz sposób dawkowania - niespełniające wymogów rozporządzenia w sprawie recept lekarskich.

W zakresie prawidłowej realizacji recepty przez osobę wydającą lek z apteki stwierdzono brak potwierdzenia realizacji recepty; brak w aptece recepty, na podstawie której wydano lek, realizacja recept, na których brak danych niezbędnych do wystawienia recepty lub recept, na których poprawiono lub dopisano dane bez autoryzacji osoby uprawnionej; realizacja recept po upływie terminu ich ważności.

Kontrola wykazała także realizację recept niezgodnie z odpłatnością określoną na recepcie; wydawanie leku w ilości większej niż na 3-miesięczne stosowanie, w ilości większej niż przepisana przez lekarza lub w ilości większej niż można wydać, gdy lekarz nie określił, poprawił lub określił nieprawidłowo sposobu dawkowania, wielkości opakowania lub dawki leku. Stwierdzono także dzielenie opakowań leków refundowanych lub niepodzielenie leków przepisanych w postaci parenteralnej, wydawanie leków niespełniających wymogów zamiennika, brak lub nieprawidłowe potwierdzenie uprawnień dodatkowych pacjenta, brak kwalifikacji i uprawnień pracownika apteki do realizacji recepty (np. w przypadku wydawania leków psychotropowych).

Stwierdzono także realizację recept na leki refundowane niedopuszczone do obrotu w punktach aptecznych, nieprawidłowe wyceny leku recepturowego, nieprawidłowo wykonane leki recepturowe, realizację recept na leki recepturowe, w których skład wchodziły substancje nie będące surowcem farmaceutycznym, wydanie leków nie przepisanych na recepcie, realizację recept wystawionych na nieodpowiednich drukach a także wydanie leku przed wskazaną na recepcie datą realizacji "od dnia".

Kontrola dotycząca prawidłowego otaksowania recepty i zgodności z danymi przekazywanymi w raportach statystycznych do NFZ stwierdziła niepełne lub nieprawidłowe otaksowanie recept (niepełne lub nieprawidłowe dane apteki, niepełne określenie produktów leczniczych, dawek, wielkości opakowania itp.), nieprawidłowe przekazywanie danych z recept w raportach statystycznych (nazwy produktów leczniczych, numer recepty, numer prawa wykonywania zawodu lekarza, data wystawienia recepty, numer PESEL itp.), nieterminowe przekazywanie zestawień refundacyjnych lub korekt, podanie w danych o obrocie błędnej informacji czy wydano odpowiednik (T - dla leku wydanego zamiennie; N - dla leku wydanego zgodnie z preskrypcją).

Oprac. Magdalena Okoniewska