Rzecznik Praw Pacjenta stwierdził m.in. nieprawidłowości dotyczące naruszenia prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych, do informacji o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, do poszanowania intymności i godności. Ponadto Rzecznik stwierdził naruszenia dotyczące złego stanu pomieszczeń sanitarno-technicznych oraz sanitarno-higienicznych, a także błędnego prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej, sposobu prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych oraz zapisów mogących świadczyć o umownej rejonizacji.

W związku ze stwierdzeniem naruszenia praw pacjenta, Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił do Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Parczewie o podjęcie działań naprawczych.

Ponadto Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił do Dyrektora Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (LOW NFZ) o podjęcie działań mających na celu weryfikację realizacji umowy zawartej ze Świadczeniodawcą.

W odpowiedzi Zastępca Dyrektora LOW NFZ przekazał informację, o przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji umowy w ww. Szpitalu. Zbadano legalność działań oraz rzetelność i celowość działań Szpitala. Biorąc pod uwagę wyniki kontroli, LOW NFZ ocenił pozytywnie realizację umowy przez Świadczeniodawcę, stwierdzając jednocześnie uchybienia dotyczące organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych oraz naruszenia w prowadzeniu dokumentacji medycznej pacjenta. W związku z powyższym Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ na Świadczeniodawcę nałożył karę finansową oraz przedstawił zalecenia pokontrolne.

Źródło: www.bpp.gov.pl