W II kwartale 2017 roku oddziały wojewódzkie NFZ przeprowadziły łącznie 87 postępowań kontrolnych ordynacji lekarskiej (za moment ujęcia przeprowadzonych postępowań kontrolnych przyjęto datę wysłania wystąpienia pokontrolnego). W 14 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie ordynacji lekarskiej. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (35 postępowań) lub oceną pozytywną z jednoczesnym wskazaniem uchybień lub nieprawidłowości (38 postępowań).Wśród stwierdzonych  nieprawidłowości było między innymi wystawiania recept niezgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie kontroli, czyli zdarzały się recepty z błędnymi danymi pacjenta, oznaczenie poziomu odpłatności niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, przepisywanie leków refundowanych niezgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi, przepisanie leków w ilości znacznie przewyższającej wskazania dotyczące dawkowania czy wystawienie recept osobom nieuprawnionym.

Błędy dotyczyły także prowadzenia dokumentacji medycznej,  wśród nich zdarzały się braki lub nieczytelne wpisy w dokumentacji medycznej dotyczące porad ambulatoryjnych, wywiadu lekarskiego, badania przedmiotowego, zaordynowanych leków i dawkowania oraz wystawionych recept, brak rozpoznania choroby, brak potwierdzenia zasadności ordynacji leków, brak medycznego uzasadnienia ilości przepisanego leku czy braki formalne w dokumentacji medycznej (np. nieprawidłowości bądź brak numeracji stron, brak liczby przepisanych opakowań leków oraz brak uzasadnienia przepisanego leku, poprawki dotyczące liczby opakowań bądź dawkowania leku bez adnotacji o przyczynie błędu oraz daty i oznaczenia osoby dokonującej adnotacji itp.).

Stwierdzono także rozbieżności danych w dokumentacji z danymi na receptach, brak uzasadnienia w dokumentacji medycznej dotyczącego wystawionych recept, brak udokumentowania wskazań refundacyjnych pozwalających na ordynację leku ze zniżką (R - ryczałt) czy brak dołączonego do dokumentacji medycznej oświadczenia  o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta bądź oświadczenia o braku takiego upoważnienia.

Zdarzały się także braki dokumentacji medycznej a także utrudnianie lub udaremnianie czynności kontrolnych.

Źródło: www.nfz.gov.pl