W związku z wejściem z dniem 1 stycznia 2008 r. zmiany ustawy o zakładach opieki zdrowotnej dotyczącej czasu pracy, znoszącej obowiązek pełnienia dyżurów przez lekarzy, czy możliwe będzie podpisanie z lekarzem kontraktu bądź umowy zlecenie na dyżury?
Zmiana ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) wchodząca w życia z dniem 1 stycznia 2008 r., nie znosi obowiązku pełnienia przez lekarzy dyżurów medycznych. Zobowiązuje ona pracodawców do wliczania dyżurów do czasu pracy. Spowoduje to zmniejszenie liczby dyżurów pełnionych przez lekarzy, ale nie ich zniesienie.
Tak jak do tej pory, nadal aktualna będzie możliwość podpisywania z lekarzami kontraktów na dyżury. Z prawnego punktu widzenia wątpliwość budzi jedynie podpisywanie kontraktów na dyżury medyczne z podmiotem, który jest jednocześnie pracodawcą lekarza. W takiej sytuacji lekarz pozostawać będzie jednocześnie w stosunku pracy i stosunku cywilnoprawnym z jednym podmiotem, u którego będzie wykonywał te same obowiązki, będzie miał ten sam zakres czynności. W świetle art. 22 § 11 i § 12 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) takie postępowanie, w razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, uznane może być za obejście przepisów o czasie pracy. Dlatego lekarz w jednym zakładzie opiek zdrowotnej powinien być albo zatrudnionym na podstawie umowy o pracę albo zawrzeć z tym ZOZ-em kontrakt.