Z tego też powodu, według komentującego, niektórzy uważają konsorcja w zamówieniach publicznych za ukrytą formę obrotu wierzytelnościami przysługującymi wobec SPZOZ-ów. Celem konsorcjum jest w takiej sytuacji  nabywanie wierzytelności wobec SPZOZ-u z tytułu wynagrodzenia za zamówienie publiczne przez podmiot, który w rzeczywistości takiego zamówienia publicznego nie wykonuje, lecz tylko przyłącza się do faktycznego wykonawcy zamówienia w ramach zawieranej z nim umowy.

Autor powołuje się na art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej, z którego wynika zakaz swobodnego obrotu wierzytelnościami SPZOZ-ów. Według tego przepisu  „czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący”.

Cały artykuł www.rp.pl