Zgodnie z projektem zmiany zostaną wprowadzone również w art. 26 ustawy o działalności leczniczej. Zgodnie z nowym brzemieniem przepisu, udzielanie zamówień na udzielanie w określonym zakresie świadczeń zdrowotnych wymagać będzie rozpisywania konkursu dopiero w przypadku gdy wartość zamówienia przekroczy równowartość 30 tys. euro, a nie jak dotychczas 14 tys.

Projektowana regulacja ma zapewnić zgodność polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i odzwierciedlać średni próg dla zamówień publicznych stosowany w innych krajach UE.


Źródło: http://orka.sejm.gov.pl/