- Jesteśmy spokojni, jeśli chodzi o to postępowanie - mówią w NFZ. - Chodzi bardziej o zalegalizowanie istniejącego od lat stanu rzeczy.

Andrzej Jacyna pełni obowiązki szefa NFZ od marca 2016 r. Wcześniej wygrał w konkursie na zastępcę prezesa Funduszu ds. medycznych. Kandydaci dokumenty w konkursie mogą składać do 25 maja.

Kandydat po prawie, zarządzaniu lub ekonomii

Zgodnie z wymaganiami określonymi w konkursie kandydat przystępujący do naboru na stanowisko prezesa Funduszu powinien musi spełnić określone warunki. Musi posiadać wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne w zakresie prawa, medycyny, ekonomii, organizacji ochrony zdrowia lub zarządzania.

Musi mieć polskie obwatelstwo, korzystać z pełni praw publicznych. Nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Musi posiadać kompetencje kierownicze, co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym oraz posiadać wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „Funduszem”.

Ponadto Prezes Funduszu nie może być jednocześnie członkiem Rady Funduszu i rady oddziału wojewódzkiego Funduszu, pracownikiem oddziałów wojewódzkich Funduszu, świadczeniodawcą, właścicielem lub pracownikiem apteki, hurtowni farmaceutycznej lub podmiotu wytwarzającego produkty lecznicze i wyroby medyczne, posiadaczem akcji lub udziałów w spółkach prowadzących podmioty będące świadczeniodawcami, właścicielem, pracownikiem lub osobą współpracującą ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów, członkiem organów lub pracownikiem podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej oraz członkiem organów lub pracownikiem jednostek samorządu terytorialnego.

 

Prezes Funduszu nie może być także właścicielem w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek. Nie może także wykonywać działalności gospodarczej.