Strategia została przygotowana przez Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, członka Konfederacji Lewiatan. W jej opracowaniu brał również udział Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR).

Strategia przedstawia pożądany i możliwy do realizacji scenariusz rozwoju, uwzględniający wykorzystanie silnych stron branży, a także wskazanie zagrożeń. Wczesna ich identyfikacja pozwoli na usunięcie części z nich i ograniczenie negatywnego wpływu pozostałych.

Konieczność wdrożenia strategii branżowej dla sektora farmaceutycznego wynika z jego szczególnej roli społecznej, polegającej na zapewnianiu skutecznej farmakoterapii, zwłaszcza w obliczu zjawiska starzenia się społeczeństwa, a co za tym idzie wzrostu konsumpcji leków. Wypełnienie tej roli możliwe jest wyłącznie przy zachowaniu umiarkowanych kosztów leków, a taką szansę daje kontynuowanie strategii oparcia farmakoterapii na dostępnych krajowych lekach generycznych. Warto podkreślić, że leki refundowane z polskich fabryk są średnio o 20 procent tańsze od generycznych importowanych.

Udział krajowych leków generycznych w polskim rynku choć jest stosunkowo wysoki, bo co drugi kupowany w aptece lek wyprodukowany jest w Polsce, spada. Ta tendencja dotyczy też rentowności przemysłu. Jest ona stosunkowo wysoka w porównaniu do przemysłu przetwórczego, ale systematycznie się zmniejsza.

Analizując przyczyny tego zjawiska trzeba pamiętać, że przemysł farmaceutyczny podlega licznym regulacjom krajowym i unijnym, które mają ogromny wpływ na sytuację branży. Dlatego nieodzowne jest opracowanie długofalowej polityki, jak również współpraca administracji z przemysłem w wypracowywaniu stanowisk, mających wpływ na regulacje powstające w kraju oraz w UE.

Podczas spotkania z przedstawicielami farmacji Janusz Piechociński, minister gospodarki zapowiedział powołanie zespołu przy resorcie, który będzie się zajmował sektorem farmaceutycznym.

Strategia jest dostępna na stronie Ministerstwa Gospodarki:

Oprac. Magdalena Okoniewska

Źródło: Konfederacja Lewiatan