Komisja będzie publikowała zwięzłe opracowania, mające na celu identyfikację danego problemu. Przedmiotowe publikacje mają spełniać również funkcję edukacyjną w zakresie etyczno-prawnym dla wszystkich uczestników oraz interesariuszy systemu ochrony zdrowia

Pierwszym posiedzeniu komisja wyznaczyła 11 obszarów problemowych które będą przedmiotem wspomnianych opracowań, są to:

1.\Konflikt interesów w ochronie zdrowia,
2.\Zaufanie w ochronie zdrowia,
3.\Etyka i etycy w ochronie zdrowia,
4.\Kształcenie w zawodach medycznych,
5.\Etyczne zasady prowadzenia badań biomedycznych,
6.\Partnerstwo w ochronie zdrowia,
7.\Nowe technologie biomedyczne,
8.\Dostęp do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,
9.\Etyka działalności naukowej w medycynie,
10.\Kultura prawna w medycynie,
11.\Problematyka końca życia.

Źródło: www.mz.gov.pl