Z obecnie obowiązujących przepisów rozporządzenia ministra zdrowia z 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 357) - dalej r.ś.g.a.o. - w zakresie obowiązków, które spełniać mają świadczeniodawcy udzielający świadczeń w zakresie diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego, usunięto wymóg stosowanie się do standardów, wytycznych lub zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych (skreślenie dotychczas obowiązującego § 6a pkt 2 r.ś.g.a.o. i „przesunięcie” o jedno miejsce w górę kolejnych wymogów).

Decyzja taka wynika z wprowadzonego do ustawy upoważnienia dla Ministra Zdrowia do ogłaszania w drodze obwieszczenia zaleceń dotyczących diagnostyki onkologicznego i leczenia onkologicznego.

Jednocześnie do przepisów dotyczących świadczeń onkologicznych dodano regulacje precyzujące zakres wstępnej diagnostyki (na którą ma się składać badanie podmiotowe i przedmiotowe oraz badania diagnostyczne wykonywane u świadczeniobiorcy posiadającego kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego, mające na celu wykluczenie albo potwierdzenie lub istotne uprawdopodobnienie nowotworu złośliwego), oraz diagnostyki pogłębionej (badanie podmiotowe i przedmiotowe oraz badania diagnostyczne wykonywane, u którego potwierdzono rozpoznanie nowotworu złośliwego, mające na celu szczegółowe zróżnicowanie, w szczególności typu histopatologicznego nowotworu oraz ocenę zaawansowania stanu chorobowego).

 [-DOKUMENT_HTML-]

 

Dodatkowo wskazano obowiązek realizacji diagnostyki wstępnej i pogłębionej w terminach maksymalnych, regulowanych rozporządzeniem (co do zasady 28 i 21 dni).

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 lipca 2017 roku, jednocześnie z wejściem w życie nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Opracowanie: r. pr. Aleksandra Kosiorek

Źródło: www.legislacja.rcl.gov.pl