Nowelizacja ta uznaje specjalistów chorób wewnętrznych i pediatrii za lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), pomijając fakt braku w ich szkoleniu specjalizacyjnym przygotowania do pracy na tym poziomie ochrony zdrowia.

Kolegium Lekarzy Rodzinnych motywuje swoje stanowisko tym, że w społeczeństwie zwiększa się liczba osób w wieku starszym i że w związku z tym powszechnym zjawiskiem staje się wielochorobowość, współchorobowość i kompleksowość problemów zdrowotnych. System ochrony zdrowia staje się coraz bardziej skomplikowany. „Pacjenci w POZ wymagają od swojego lekarza uwzględniania szerokiego zakresu ich problemów oraz sprawnego koordynowania opieki świadczonej także przez specjalistów wąskich dziedzin. Zapewnia je specjalizacja z medycyny rodzinnej, umożliwiająca nabycie wiedzy i umiejętności właściwych dla POZ, a nie opieki szpitalnej” – czytamy w oświadczeniu Kolegium.

Według stanowiska lekarzy rodzinnych polityka zdrowotna państwa i proponowane przez Ministra Zdrowia zmiany strukturalne powinny być poprzedzone głębokimi analizami i badaniami. Zarówno w literaturze naukowej, polskiej jak i międzynarodowej brak opracowań dotyczących omawianego zakresu. „Podejmowane ostatnio próby zastąpienia rzetelnych analiz wynikami badań opinii publicznej z natury rzeczy obarczonymi znacznym wypaczeniem i nie mającymi charakteru naukowego, jeszcze bardziej utrudniają toczącą się dyskusję” – stwierdza Kolegium.

Kolegium Lekarzy Rodzinnych zwraca też uwagę na opinię merytoryczną z dnia 18 listopada 2013 roku o projekcie ustawy, opracowaną w Biurze Analiz Sejmowych (druk sejmowy nr 1849). W opinii tej stwierdzono, że „Przyjęte w projekcie rozwiązania nie stanowią spójnej koncepcji zagwarantowania ubezpieczonym dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Burzą dotychczasowe rozwiązania wprowadzając jednocześnie niepewność zarówno po stronie świadczeniodawców, jak i świadczeniobiorców co do możliwości dostępu do świadczeń i zakresu uzyskiwanych świadczeń zdrowotnych. (…) rozwiązania te stoją w sprzeczności z istotą podstawowej opieki zdrowotnej”.

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce wystąpi do Ministra Zdrowia z wnioskiem o zlecenie Agencji Oceny Technologii Medycznych lub innej właściwej instytucji przygotowanie analizy oceniającej podstawy oraz skutki nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

Oprac. Magdalena Okoniewska

Źródło: Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce