Chodzi głównie o ograniczenie roli takich instytucji jak szpitale, i zastąpienie ich placówkami ułatwiającymi integrację chorych ze społecznościami lokalnymi oraz podnoszenie kwalifikacji i kompetencji opiekunów (w szczególności członków rodzin) w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym osobami starszymi.

- Jest to bardzo dobra informacja dla wszystkich osób niepełnosprawnych, tych którzy samodzielnie nie radzą sobie w codziennym życiu. Przekazane środki są niezwykle ważne, by objąć te osoby kompleksową opieką. To nie tylko działania doraźne, ale również psychologiczne, rehabilitacyjne, opiekuńcze i zarazem chcemy przygotować odpowiednie kadry, bo jeżeli mamy mówić o asystencie rodziny to musi być to osoba, która ma nabyte odpowiednie uprawnienia, wiedzę oraz odpowiednie szkolenie i umiejętności by tymi szczególnymi osobami się zająć – podkreślił Piotr Żołądek, członek zarządu województwa świętokrzyskiego.

Przykładem zakwalifikowanego projektu jest koncepcja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach pod nazwą „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”. Inicjatorzy stawiają sobie za zadanie minimalizowanie barier i braków uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym poprzez zwiększenie dostępu do usług asystenckich i specjalistycznych usług opiekuńczych dla 40 osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz podniesienie kompetencji 20 opiekunów faktycznych (w szczególności członków rodzin osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych) na terenie powiatu kieleckiego oraz gmin Łopuszno, Nowa Słupia, Masłów i Morawica - które zadeklarowały zachowanie trwałości w tych działaniach.

- W ramach projektu  będziemy między innymi organizować zajęcia usprawniająco-rehabilitacyjne, oraz specjalistyczne z psychologiem oraz psychiatrą, masaże, dowóz osób, doradztwo w zakresie praw i uprawnień dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Dodatkowo opiekunowie faktyczni – poprzez udział w szkoleniach - będą mogli podnieść swoje kompetencje w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi czy niesamodzielnymi - zaznacza Dorota Gołębiowska, pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Środki na projekty pochodzą z funduszy unijnych w ramach Poddziałania 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosiła 19 668 600 zł. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektów wynosił 92,5 procenta kosztów kwalifikowanych (budżet EFS i budżet państwa). Wnioskodawcy byli zobowiązani do wniesienia wkładu własnego w wysokości minimum 7,5 proenta wartości projektu.

Źródło: www.sejmik.kielce.pl

 [-OFERTA_HTML-]