Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych trafił właśnie do konsultacji społecznych.

Aktualne brzmienie przepisów określają dwie podstawowe funkcje dla KUZ, tj. potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej oraz potwierdzanie wykonania świadczeń opieki zdrowotnej. Tymczasem funkcję w zakresie potwierdzania prawa do świadczeń wykonuje obecnie system teleinformatyczny e-WUŚ, administrowany przez Fundusz.

Nowelizacja ogranicza funkcje KUZ do potwierdzania obecności świadczeniobiorcy w określonym czasie i miejscu lub potwierdzania wykonania świadczenia opieki zdrowotnej. Zrezygnowano tym samym z funkcjonalności potwierdzania przez KUZ prawa posiadacza karty do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W te miejsce wejdzie funkcjonalność KUZ polegająca na identyfikacji i uwierzytelnianiu świadczeniobiorców w systemach informatycznych ochrony zdrowia. 

Tylko na śląsku wydano karty

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia obecnie obowiązujące przepisy dotyczące Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (KUZ) nie odpowiadają funkcjom, jakie dokument ten powinien pełnić, biorąc pod uwagę możliwe rozwiązania technologiczne i nie są zsynchronizowane z innymi narzędziami informatycznymi.

Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie została dotychczas wydana świadczeniobiorcom (z wyjątkiem województwa śląskiego, gdy na początku wieku Śląska Kasa Chorych wydała swoją kartę), a przepisy w tym zakresie są martwe. Zaproponowana propozycja nowelizacji ma to zmienić, wprowadzając rozwiązania, które uruchomią proces wydawania KUZ przez Narodowy Fundusz Zdrowia (Fundusz) dla populacji osób pełnoletnich w Polsce oraz korzystania przez te osoby z funkcjonalności potwierdzania obecności w placówkach ochrony zdrowia podczas wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej lub potwierdzenia wykonania świadczeń opieki zdrowotnej. 

KUZ a dowód osobisty

Wydawanie KUZ jest przewidziane w okresie przejściowym, do czasu zaopatrzenia obywateli polskich w dowód osobisty z warstwą elektroniczną, który będzie pełnił funkcję KUZ. Docelowo podstawowym środkiem identyfikacji elektronicznej w systemie ochrony zdrowia ma być dowód osobisty z warstwą elektroniczną. W okresie przejściowym funkcję KUZ obok dokumentu wydawanego przez Fundusz, będzie mogła spełniać także publiczna aplikacja mobilna udostępniana przez ministra właściwego do spraw cyfryzacji.

Analogiczne do zaproponowanych w projekcie ustawy funkcjonalności zostały przewidziane w dowodzie osobistym z warstwą elektroniczną, który planuje  wprowadzić Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji, w projekcie ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (projekt na etapie uzgodnień międzyresortowych).

Nowelizacja zakłada skorelowanie przepisów z procedowanymi przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przepisami wprowadzającymi dowód osobisty z warstwą elektroniczną, przez zamieszczenie na KUZ certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia świadczeniobiorcy wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację elektroniczną oraz certyfikatu potwierdzania obecności świadczeniobiorcy w określonym czasie i miejscu w ramach wykonywanych świadczeń opieki zdrowotnej lub potwierdzenia wykonania świadczenia opieki zdrowotnej.

 

Karty będzie wydawać NFZ

Zgodnie z założeniami projektodawcy KUZ będzie wydawana przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a początek tego procesu nastąpi nie później niż 1 lipca 2020 r. Zakłada się, że do tej daty wyłoniony przez Fundusz wykonawca będzie przygotowany do wytworzenia kart elektronicznych, a Fundusz zbuduje system teleinformatyczny i zgromadzi narzędzia do wydawania certyfikatów zamieszczanych na KUZ. Przyjęto założenie, w oparciu o analizy sporządzone przez Fundusz, że wyda on KUZ w ciągu 24 miesięcy od daty początkowej uruchomienia tego procesu dla całej populacji osób pełnoletnich w Polsce (z wyłączeniem osób, które w pierwszym okresie wydawania dowodów osobistych z warstwą elektroniczną otrzymają już dowód osobisty).

Zobowiązano świadczeniobiorców do potwierdzania od dnia 1 stycznia 2023 r. obecności w określonym czasie i miejscu w ramach wykonywanych świadczeń opieki zdrowotnej lub potwierdzania wykonania świadczenia opieki zdrowotnej przy użyciu KUZ lub innych środków identyfikacji elektronicznej spełniających funkcję KUZ. Przyjęto założenie, że do tego momentu cała populacja osób dorosłych w Polsce będzie dysponowała środkami identyfikacji elektronicznej spełniającymi funkcję KUZ.

Regulowano cały proces wydawania KUZ, od momentu złożenia przez świadczeniobiorcę wniosku o wydanie KUZ,  dystrybucję KUZ do świadczeniobiorców, aż po jej unieważnienie. W związku z usunięciem z KUZ funkcjonalności związanej z potwierdzaniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej zmodyfikowano przepisy w art. 50, art. 51 oraz art. 240 ustawy dotyczące wykorzystania przez świadczeniobiorców KUZ jako dokumentu potwierdzającego fakt posiadania ubezpieczenia zdrowotnego lub prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

W art. 3 projektu ustawy zakłada się, że wejdzie ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu art. 49c ustawy (obowiązek potwierdzanie przez świadczeniobiorców obecności w placówkach ochrony zdrowia lub wykonania świadczeń), który wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.