Według autorów opracowania poprawa standardu usług w sektorze ochrony zdrowia w Polsce wymaga nie tylko dużych nakładów finansowych, ale także usprawnienia zarządzania, obniżki kosztów,  lepszego zarządzania ryzykiem medycznym, czyli ogólnej poprawy efektywności.  Partnerstwo publiczno-prywatne jest szansą zaangażowania doświadczonych inwestorów i operatorów prywatnych, którzy nie tylko są w stanie dostarczyć środki finansowe, ale w zależności od wybranej formuły także know how z zakresu zarządzania obiektem, diagnostyki czy procedur leczniczych. 

Jednak przeprowadzenie procedury PPP w ochronie zdrowia jest szczególnie trudne, książka ma więc przedstawić optymalną ścieżkę postępowania, bariery, pułapki oraz sposoby, aby proces zakończył się sukcesem.

Zagadnienia zawarte w opracowaniu będą dotyczyły cech PPP w ochronie zdrowia, możliwości zastosowania PPP w polskim systemie ochrony zdrowia, w tym kluczowych czynników sukcesu i barier, regulacji prawnych dotyczących PPP oraz sektora ochrony zdrowia w aspekcie PPP, przygotowania transakcji PPP i procedury wyboru partnera prywatnego.  Omówione zostaną także aspekty PPP wobec finansów publicznych oraz przedstawione zostaną case studies PPP w innych krajach.

Jest to praca zbiorowa pod redakcja Ireny Herbst, która jest doktorem nauk ekonomicznych  prezesem zarządu  Fundacji Centrum PPP.  Obszar zainteresowań Ireny Herbst obejmuje finanse publiczne, PPP,  mieszkalnictwo gospodarowanie nieruchomościami, ekonomię społeczną, wykorzystywanie funduszy europejskich.

Książka będzie dostępna w księgarni Profinfo.

Irena Herbst związana była przez wiele lat z sektorem publicznym pracowała jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki w latach 2002-2005 (była odpowiedzialna za rozwój regionalny i inżynierię finansową dla celów absorpcji środków unijnych), wiceprezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego w latach 1996-2002 (nadzorująca działania Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz innych programów rządowych) czy też jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w latach 1992-1996 (odpowiedzialna za reformę finansowania budownictwa).