„Data ta stanowi swoistą cezurę w rozwoju prawa ochrony danych osobowych i jest to związane nie tylko z materią regulacyjną, ale także z wyborem środka legislacyjnego dla realizacji celów regulacji. Rozporządzenie jako akt prawa unijnego będzie obowiązywało we wszystkich państwach członkowskich w sposób bezpośredni, co ma w istotny sposób ograniczyć negatywny efekt harmonizacji minimalnej dokonywanej dyrektywą 95/46/WE” – czytamy we wstępie do opracowania.

Na ujednolicenie poziomu ochrony danych osobowych wpływać będzie także aktywność prawodawców krajowych, których w rozporządzeniu wyposażono w szerokie kompetencje regulacyjne zarówno o charakterze obligatoryjnym, czyli zmierzające do zapewnienia stosowalności komentowanego unijnego aktu prawnego, jak i o charakterze fakultatywnym, upoważniającym do wprowadzania ograniczeń stosowania regulacji unijnej.

Więcej na temat zmian związanych  z wprowadzeniem RODO w placówkach medycznych będzie się można dowiedzieć podczas bezpłatnego webinarium>>>

W  komentarzu uwzględnione zostały nie tylko regulację rozporządzenia, ale także przedstawiony do konsultacji społecznych przez ministra cyfryzacji projekty ustawy o ochronie danych osobowych z 12 września 2017 roku, ustawy –  Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych z 12 września 2017 roku., jak również opracowane przez Grupę Roboczą Art. 29 wytyczne dotyczące stosowania rozporządzenia.

 [-OFERTA_HTML-]

Autorami opracowania jest jedenastu ekspertów: Magdalena Kuba, Dominik Lubasz, Witold Chomiczewski, Edyta Bielak-Jomaa, Joanna Łuczak, Michał Czerniawski, Urszula Góral, Piotr Dorobek, Paweł Makowski, Katarzyna Witkowska-Nowakowska oraz Natalia Zawadzka. Redaktorami naukowymi są: Edyta Bielak-Jomaa i Dominik Lubasz.

W komentarzu można znaleźć odpowiedzi na pytania, jak przygotować się do największych od wielu lat, rewolucyjnych zmian w zakresie ochrony danych osobowych wprowadzonych przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Publikacja omawia nowe obowiązki administratorów danych osobowych, nowe zasady powoływania i pełnienia funkcji inspektora ochrony danych, zmienione zasady i przesłanki przetwarzania danych oraz nowe regulacje transferu danych do państw trzecich.

Publikacja jest skierowana zarówno do podmiotów, które jako administratorzy danych są zobowiązane do wdrożenia nowych rozwiązań, jak i do podmiotów publicznych, przedsiębiorców (w szczególności pracowników działów kadr, księgowości, marketingu oraz działów informatycznych) oraz fundacji i stowarzyszeń.
Redaktorzy naukowi publikacji

Edyta Bielak-Jomaa - doktor nauk prawnych. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2003 roku uzyskała stopień doktora nauk prawnych i została zatrudniona w Katedrze Prawa Pracy WPiA UŁ na stanowisku adiunkta. Od 2012 roku do kwietnia 2015 roku, czyli do czasu powołania na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pełniła funkcję kierownika Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych WPiA UŁ, a od 2013 roku - kierownika Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją. Wykładowca z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy i zagranicznych migracji zarobkowych. Pełniła funkcję opiekuna naukowego Międzywydziałowego Koła Studenckiego Praw Osób Niepełnosprawnych, prowadziła szkolenia w ramach działalności Międzynarodowej Fundacji Kobiet oraz cykl szkoleń organizowanych dla pracowników i pracodawców regionu "Różni, ale równi" dotyczących równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji na rynku pracy. Organizatorka konferencji i debat poświęconych problematyce danych osobowych, takich między innymi jak: "Dane medyczne - granice wykorzystywania i ochrona", "Ochrona danych osobowych w działalności Kościołów i innych związków wyznaniowych", "Ochrona danych osobowych a działalność dziennikarska - granice przywileju medialnego", "Ochrona danych osobowych a wykonywanie zawodów prawniczych", "Ochrona danych osobowych a wybory", "Sędzia - osoba publiczna czy prywatna? Granice dostępu do informacji publicznej i ochrony danych osobowych" (współorganizatorzy: Prezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi oraz Oddział Łódzki Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA). Jest autorką ponad 30 opracowań z zakresu prawa pracy, problematyki rynku pracy oraz ochrony danych osobowych.

 

Dominik Lubasz - doktor nauk prawnych, radca prawny, partner zarządzający w Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych; specjalizuje się w prawie nowych technologii, e-commerce, własności intelektualnej, ochronie danych osobowych oraz w polskim i europejskim prawie gospodarczym; autor wielu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz handlu elektronicznego, w tym komentarzy do ustawy o prawach konsumenta, o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, ustawy o ochronie baz danych; absolwent studiów podyplomowych z prawa ochrony konkurencji i konsumenta na Uniwersytecie Jagiellońskim, Studium Menedżerskiego organizowanego przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Robert H. Smith School of Business - University of Maryland oraz Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego organizowanej przez UŁ we współpracy z Uniwersytetem Wilhelma w Münster; ekspert Stowarzyszenia Konsumentów Polskich ds. handlu elektronicznego, ekspert legislacyjny Izby Gospodarki Elektronicznej Ecommerce Polska.

Źródło: Wolters Kluwer

Publikacja dostępna jest w ramach przedsprzedaży w księgarni Profinfo>>>