Rozporządzenie określa wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, zwanych dalej „świadczeniami gwarantowanymi”, poziom finansowania przejazdu środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).
Rozporządzenie w odniesieniu do obecnie obowiązujących przepisów, dokonuje zmian zarówno w treści samego rozporządzenia jak i w treści załączników: "Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczego/przebywającego w zakładzie opiekuńczym", "Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do objęcia/objętego pielęgniarską opieką długoterminową domową" oraz "Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej".
Nowe rozporządzenie w celu wyeliminowania rozbieżności interpretacyjnych iż przyjęcie do niepublicznego zakładu opiekuńczego wymaga decyzji administracyjnej, wprowadzono zapis, że pacjenta do zakładu opiekuńczego przyjmuje kierownik zakładu opiekuńczego w porozumieniu z lekarzem udzielającym świadczeń w tym zakładzie opiekuńczym. Ponad to w rozporządzeniu uściślono zapis dotyczący udzielania świadczeń gwarantowanych realizowanych przez zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie poprzez wskazanie, że skierowanie do objęcia opieką wydawane jest przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii zatrudnionego w oddziale szpitalnym, w którym zakończono leczenie pacjenta.
Rozporządzenie uchyla w całości rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. Nr 140, poz. 1147 z późn. zm.).
Akt czeka na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Źródło: www.bip.mz.gov.pl