Na początku marca 2015 roku ukaże się drugie wydanie komentarza do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz prezentuje stan prawny na dzień 1 lutego 2015 roku i ma na celu aktualizację dotychczas przedstawionej wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń zawodowych autorów. Książka jest już dostępna w przedsprzedaży w księgarni Profinfo.

„Od publikacji poprzedniej wersji komentarza ustawa o świadczeniach była kilkadziesiąt razy nowelizowana, co spowodowało, że utracił on już walory praktyczne. Niewątpliwie, pomimo wielu zapowiedzi, wprowadzane zmiany nie miały charakteru systemowego, można nawet stwierdzić, że niektóre z nich nie były znaczące. Zapowiadana likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia nie nastąpiła, nie wprowadzono również alternatywnych form ubezpieczeń zdrowotnych” – czytamy we wstępie do komentarza. Agnieszka Pietraszewska-Macheta, autorka wstępu, przypomina także o tak istotnych modyfikacjach, jak wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, która zastąpiła dotychczasowe regulacje ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie refundacji cen leków i wyrobów medycznych. „Ponadto trzeba pamiętać o obowiązującej od 1 stycznia 2013 r. nowelizacji z dnia 27 lipca 2012 r., która zmieniła system weryfikacji uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej, oraz o nowelizacji z dnia 11 października 2013 r. istotnie modyfikującej zasady kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ulega również ważnym zmianom w związku z transpozycją do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, s. 45). Od kilku lat, tj. od wejścia w życie nowelizacji z dnia 25 czerwca 2009 r., wobec określenia wykazu świadczeń gwarantowanych ustalanych w drodze rozporządzeń wydawanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, obowiązuje tzw. pozytywny koszyk świadczeń gwarantowanych, którego główną rolą było precyzyjne wskazanie świadczeń opieki zdrowotnej, które są przedmiotem finansowania ze środków publicznych. Obecnie po kilku latach praktyki mamy już pewne doświadczenia, możemy zatem ocenić, czy nowelizacja okazała się sukcesem” – czytamy we wstępie.

Komentarz zawiera praktyczne omówienie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W drugim wydaniu przybliżono wszystkie najnowsze nowelizacje do ustawy i związane z nimi zagadnienia, w tym między innymi tzw. pakiet kolejkowy i onkologiczny, który zmienia zasadniczo kształt systemu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, nie tylko w zakresie zasad ustalania kolejności dostępu do świadczeń, ich taryfikacji, lecz także planowania potrzeb zdrowotnych oraz zakupu świadczeń, jak również zasad organizacji Narodowego Funduszu Zdrowia, organizację podstawowej opieki zdrowotnej i praktyk lekarskich internistyczno-pediatrycznych na tle zmiany z 21 marca 2014 roku oraz zasady zwrotu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych za granicą w ramach dyrektywy transgranicznej.

W książce zaprezentowano bogaty wybór literatury, a także orzecznictwa sądów powszechnych i administracyjnych w zakresie komentowanej ustawy.

Publikacja przeznaczona jest dla pracowników i właścicieli podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych mających zawartą umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia lub zamierzających taką umowę zawrzeć. Może stanowić cenną lekturę dla pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia oraz osób zainteresowanych zasadami funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

Książka jest dostępna w księgarni Profinfo.

Informacje o autorach (redaktorach)

Iwona Kowalska-Mańkowska - radca prawny, przez wiele lat specjalizująca się w problematyce prawnej obrotu gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru prawa bankowego; świadczyła pomoc wiodącym bankom krajowym. Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w organach administracji, prowadząc postępowania administracyjne. Od 1999 r. współpracuje z Mazowiecką Kasą Chorych, a później jej następcą - Narodowym Funduszem Zdrowia.

Agnieszka Pietraszewska-Macheta - radca prawny; praktyk z doświadczeniem w zakresie spraw związanych z prawem medycznym oraz prawem ubezpieczeń zdrowotnych. Od 1998 r. uczestniczy w organizowaniu systemu ubezpieczeń zdrowotnych jako pracownik Małopolskiej Kasy Chorych, Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych i Narodowego Funduszu Zdrowia. Jako wykładowca prowadzi szkolenia na temat ubezpieczeń zdrowotnych. Autorka i współautorka wielu publikacji, w tym m.in. książek: "Kontraktowanie świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przepisy, praktyka i orzecznictwo" (Warszawa 2014), "Komentarz do ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz przepisy wykonawcze" (Warszawa 2000).

Andrzej Sidorko - radca prawny; absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od maja 1999 r. prawnik w Mazowieckiej Regionalnej Kasie Chorych, a następnie w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Współpracował m.in. z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i firmami informatycznymi. Autor licznych publikacji (ponad 150) z zakresu ochrony zdrowia oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Krzysztof Urban - pracownik Narodowego Funduszu Zdrowia specjalizujący się w systemie ochrony zdrowia, w szczególności w zakresie kontroli wystawiania i realizacji recept lekarskich; współautor książki "Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Komentarz" (Warszawa 2014); członek Komisji Ekonomicznej; pracował jako prawnik w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta; wykładowca w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.profinfo.pl, stan z dnia 25 lutego 2015 r.