Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w art. 26 ust. 3 pkt 7 mówi, że podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta. Jednocześnie art. 28 tej samej ustawy mówi, że za udostępnienie dokumentacji podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych pobiera opłatę, w wysokości nieprzekraczającej wskaźników ogłaszanych przez Prezesa GUS.

Jak ten przepis ma się wobec przepisu § 4 i 5 rozporządzenia w sprawie udzielania zakładom ubezpieczeń informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych, w których to przepisach zobowiązuje się strony do uzgodnienia ceny (bez ograniczania się do maksymalnych wskaźników) i do podpisania kopii przez osobę wykonującą zawód medyczny?

Zakłady ubezpieczeń nadużywają trybu wynikającego z przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i nie występują do zakładów opieki zdrowotnej o udostępnienie dokumentacji, żądając dostarczenia jej przez pacjentów.

Czy dokumentacja podpisana przez pracownika administracji może być w ogóle wykorzystywana przez ubezpieczycieli, oraz który z powołanych przepisów powinien mieć zastosowanie w kontaktach z ubezpieczycielami?
Odrębne zapisy o zasadach odpłatności za udostępnianie dokumentacji medycznej podmiotom będącym zakładami ubezpieczeń i innym podmiotom istniały także w poprzednim stanie prawnym i nic w tym zakresie się nie zmieniło. Przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.) stanowią lex specialis w stosunku do przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.) w zakresie ustalania opłat za udostępnianie dokumentacji. Ustosunkowując się do dalszej części pytania Autorka wskazuje, że dokumentacja medyczna może być udostępniona tylko i wyłącznie na wniosek uprawnionego organu, także pacjenta. Zakład opieki zdrowotnej nie ma żadnego wpływu na to do jakiego celu pacjent wykorzystuje własną dokumentację medyczną, co więcej pacjent nie ma obowiązku wskazywać tego celu. Dalej Autorka wskazuje, że nie ma takiej możliwości, aby dokumentacja była podpisana przez pracownika administracji (!). Dokumentacja medyczna jest objęta tajemnicą i zgodnie z obowiązującym prawem podpisuje ją tylko osoba upoważniona do wykonywania świadczeń medycznych (lekarz, pielęgniarka, rehabilitant). Co do wykorzystywania dokumentacji przez ubezpieczycieli należy wskazać, że to sam pacjent decyduje komu i w jakim celu udostępnia swoje dane, także dokumentację medyczną. W tym kontekście pytanie o dopuszczalność wykorzystywania tak czy inaczej pozyskanej dokumentacji przez ubezpieczyciela jest bezprzedmiotowe.
Agnieszka Sieńko