Czy rozporządzenie w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych ma zastosowanie do trybu niszczenia dokumentacji medycznej gromadzonej w składnicach akt funkcjonujących w zakładach opieki zdrowotnej, której okres archiwizacji upłynął i podlega ona brakowaniu z zachowaniem zasad określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta?
Czy konieczne jest uzyskanie przez dyrektora zakładu opieki zdrowotnej zgody na brakowanie dokumentacji medycznej od dyrektora miejscowo właściwego archiwum państwowego zgodnie z przyjętymi w ww. rozporządzeniu zasadami?

Zasady brakowania dokumentacji medycznej opisane są w § 50 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 247, poz. 1819 z późn. zm.), który stanowi, że: "po upływie okresów przechowywania określonych w art. 18 ust. 4f ustawy dokumentacja, z zastrzeżeniem przepisów o narodowym zasobie archiwalnym, zostaje zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja indywidualna wewnętrzna przewidziana do zniszczenia może zostać wydana na wniosek: pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego, a w razie śmierci pacjenta - osoby przez niego upoważnionej do uzyskiwania dokumentacji w przypadku jego zgonu, za pokwitowaniem, o czym zakład obowiązany jest poinformować pacjenta albo te osoby." Powołana regulacja ewidentnie sugeruje, że należy stosować reżimy przepisów o Państwowym Zasobie Archiwalnym w tym konieczność uzyskania zgody. Uzyskanie zgody w praktyce sprowadza się do sporządzenia wykazu przeznaczonych do zniszczenia akt i uzyskaniu akceptacji, niemniej doświadczenie Autorki dotyczy tylko jednego województwa zaś przepisy obowiązują na obszarze całej RP. Powołany przepis rozporządzenia determinuje jedynie okresy przechowywania dokumentacji i metodę niszczenia – czyli uniemożliwienie identyfikacji pacjenta, którego dokumentacja dotyczy. Cała procedura niszczenia wynika z przepisów o Narodowym Zasobie Archiwalnym, do których rozporządzenie odsyła i dlatego należy je stosować w całym zakresie.
Agnieszka Sieńko