Jakie akty prawne regulują komunikację lekarza i fizjoterapeuty z pacjentami?

W zakresie komunikacji pomiędzy lekarzem i fizjoterapeutą a pacjentem należy zasadniczo odnieść się do trzech podstawowych aktów prawnych, czyli ustawy z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - dalej u.p.p., ustawy z 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty - dalej u.z.l.l.d., oraz ustawy z 25 września 2015 roku o zawodzie fizjoterapeuty - dalej u.o.z.f.

Autor rozumie, że poprzez użyte sformułowanie "komunikacja" pytający ma na myśli przepisy dotyczące wymiany informacji pomiędzy lekarzem i fizjoterapeutą a pacjentem. Biorąc powyższe pod uwagę, generalna zasada regulująca to zagadnienie wynika z art. 9 ust. 1 u.p.p., zgodnie z którym pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.

 


Zasada ta znalazła odzwierciedlenie również w pozostałych aktach prawnych wskazanych w treści odpowiedzi na pytanie. Zgodnie z art. 31 ust. 1 u.z.l.l.d. lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.

Z kolei art. 9 u.o.z.f. stanowi, że fizjoterapeuta ma obowiązek udzielać informacji pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu albo osobie bliskiej lub opiekunowi faktycznemu w zakresie niezbędnym do udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych.