Jaki rodzaj aparatu RTG jest wymagany przy dostosowaniu warunków wykonywania umowy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie świadczenia w ortopedii i traumatologii narządu ruchu na rok 2010?
W ciągu tygodnia wykonuję przeciętnie 5 zdjęć.
Kto ma za to zapłacić?

Przepisy mające zastosowanie do udzielania świadczeń w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego nie określają wymogów co do aparatów RTG.
Zarządzenie nr 62/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna mającego zastosowanie do umów w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w 2010 r.- nie zawiera żadnych wymogów co do rodzaju aparatu RTG. Nie określono tych wymogów również w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. Nr 139, poz. 1142). W załączniku nr 2 do rozporządzenia określono jedynie, że świadczenia RTG mają być wykonywane w warunkach pracowni RTG.
Jeżeli chodzi o pokrywanie kosztów świadczenia RTG - zgodnie z § 8 ust. 1 zarządzenia nr 62/2009/DSOZ - koszty wykonywanych badań (z wyłączeniem ASDK), jak również wyrobów medycznych i produktów leczniczych, zastosowanych w trakcie udzielania świadczeń we wszystkich zakresach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, ponosi świadczeniodawca.

Anna Olińska