Odpowiedź:

Zasady postępowania konkursowego na niektóre stanowiska w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą reguluje przepis art. 49 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.) - dalej u.dz.l., oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. poz. 182) - dalej r.k.s.k.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Ochrona Zdrowia
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów

Artykuł 49 ust. 1 pkt 5 u.dz.l. przewiduje obowiązek przeprowadzenia konkursu na stanowisko pielęgniarki oddziałowej. W myśl art. 49 ust. 3 u.dz.l., jeżeli do konkursu nie zgłosiło się co najmniej dwóch kandydatów lub w wyniku konkursu nie wybrano kandydata albo z kandydatem wybranym w postępowaniu konkursowym nie nawiązano stosunku pracy albo nie zawarto umowy cywilnoprawnej, odpowiednio podmiot tworzący lub kierownik ogłasza nowy konkurs w okresie 30 dni od dnia zakończenia postępowania w poprzednim konkursie.
W przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury w konkursie na stanowisko pielęgniarki oddziałowej, dane postępowanie konkursowe należy zakończyć. Następnie kierownik podmiotu leczniczego w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego, ogłasza nowy konkurs. Z uwagi, iż przepis ustawy wskazuje, że nowy konkurs należy ogłosić w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania w poprzednim konkursie, oznacza to, że kolejny konkurs nie może być ogłoszony później, jednakże nie ma przeszkód, aby został ogłoszony niezwłocznie po zakończeniu pierwszego, nieskutecznego postępowania konkursowego.
W sytuacji, gdyby do ponownie ogłoszonego konkursu nie zgłosiło się co najmniej dwóch kandydatów lub w wyniku konkursu nie wybrano kandydata albo z kandydatem wybranym w postępowaniu konkursowym nie nawiązano stosunku pracy albo nie zawarto umowy cywilnoprawnej, wówczas, w myśl art. 49 ust. 4 u.dz.l. kierownik nawiązuje stosunek pracy albo zawiera umowę cywilnoprawną z osobą przez siebie wskazaną po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej.
Zgodnie z § 16 r.k.s.k., komisja konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem nawiązania stosunku pracy albo zawarcia umowy cywilnoprawnej z kandydatem wybranym w drodze konkursu albo z osobą, o której mowa w art. 49 ust. 4 u.dz.l.

Iwona Choromańska, autorka współpracuje z Lex Ochrona Zdrowia
Odpowiedzi udzielono 9.06.2016 r.