14 listopada 2013 r. posiedzenie Zarządu Związku Powiatów z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia.

Głównym tematem spotkania, w którym wzięli udział Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz, Wiceminister Zdrowia Sławomir Neumann oraz Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszka Pachciarz było omówienie trudnej sytuacji szpitali prowadzonych przez powiaty, w kontekście zaproponowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia warunków aneksowania umów na realizację świadczeń w zakresie lecznictwa szpitalnego na rok 2014.

W opinii ZPP konieczne jest zagwarantowanie szpitalom powiatowym środków realnie nie niższych od tych z roku 2013, przesunięcie procedur hospitacyjnych do AOS, tylko tam gdzie jest to uzasadnione z medycznego punktu widzenia. Powinno też być możliwe aneksowane umów na okres 6 miesięcy. Zauważono również pilną potrzebę znowelizowania przepisów dotyczących posiadania lądowisk dla szpitali prowadzących oddziały ratunkowe oraz zaproponowano zmianę warunków świadczenia usług perspektywicznych w kontekście prognozowanych zmian demograficznych kraju (opieka długoterminowa, geriatria, psychiatria, rehabilitacja).

Minister Sławomir Neumann przedstawił informację o pracach legislacyjnych prowadzonych przez resort (m.in. zmierzających do zrównania praw wszystkich podmiotów leczniczych w prowadzeniu działalności komercyjnej; dotyczących wydłużenia do końca 2016 roku okresu budowy lotnisk dla helikopterów przy szpitalach prowadzących SOR – y; wprowadzających dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne). Z kolei Minister Bartosz Arłukowicz zadeklarował wolę spotykania się regularnie z przedstawicielami Związku Powiatów Polskich i rozmawiania o sposobach rozwiązywania problemów szpitali powiatowych. Odniósł się także do kwestii tworzenia wojewódzkich map potrzeb zdrowotnych, wskazując ze to wojewodowie, a nie samorząd województwa powinien być odpowiedzialny za ich tworzenie.

Źródło: www.zpp.pl,