Jak ograniczyć ryzyko w szpitalu?
\\

W ramach projektu "Innowacyjna i sprawna administracja" współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizowanego przez Związek Powiatów Polskich wskazano na niebezpieczeństwa występowania w szpitalu różnego rodzaju ryzyk, których występowanie w innych miejscach niż szpital nie powodowałoby takiego niebezpieczeństwa (np. chwilowy brak zasilania).

Szpital jest jednostką, która powinna być tak zorganizowana i funkcjonować w taki sposób, by wszelkie ryzyka, zwłaszcza ryzyka zewnętrzne, nie zakłócały ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych. Z uwagi na dobro i bezpieczeństwo pacjentów powinny być zidentyfikowane wszelkie możliwe ryzyka, które mogą wystąpić. Powinno się także określić możliwe negatywne skutki i koszty, jakie mogą zaistnieć w wyniku zaistnienia zdarzeń określonych w ryzykach. Wśród działań zapobiegawczych należy określić prawdopodobieństwo zaistnienia zdarzeń niepożądanych oraz koszty wynikające z likwidacji skutków tych zdarzeń.

Wsparciem dla podmiotu leczniczego w określeniu ryzyk, prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz w oszacowaniu kosztów ich likwidacji, powinien być broker - pośrednik obsługujący szpital w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia podmiotu leczniczego od odpowiedzialności cywilnej.

Zaleca się, aby w szpitalu funkcjonowała "lista ryzyk" ułożona wg prawdopodobieństwa wystąpienia określonego ryzyka lub wg kosztów likwidacji skutków wystąpienia tych ryzyk.

Opracowanie: Ewelina Wójcik, RPE WKP

Źródło: www.wartowiedziec.org, stan z dnia 27 września 2013 r.

\
Data publikacji: 27 września 2013 r.