Wiceminister Katarzyna Głowala wymieniła, że w latach 2016 -2018 złożono łącznie 1426 wniosków, w tym 213 do ministra zdrowia, a 1213 do wojewodów, odrzuconych zostało 424 wnioski, co stanowi 30 proc., w tym 75 przez ministra zdrowia. Łącznie wydano 978 opinii, w tym 134 przez ministra zdrowia, z czego 833 było opiniami pozytywnymi, co stanowi 86 proc. Minister zdrowia wydał 100 pozytywnych opinii. Złożono łącznie 84 protesty, w wyniku których wydano 42 pozytywne i 24 negatywne opinie.

Projektowane zmiany dotyczą możliwości rozszerzenia podmiotów, dla których złożenie wniosku o opinii o celowości inwestycji będzie miało charakter obligatoryjny. Takie obowiązek będzie dotyczyć tych inwestycji, gdzie podmiot chce być dotowany z budżetu państwa. Pozytywna opinia ma być składana wraz z wnioskiem o dotację.

 

Obowiązku składania wniosku o celowości inwestycji nie będą musiały składać placówki należące do MON i MSWiA, dla inwestycji poniżej miliona złotych. Według posłów takie wyłączenie różnicuje podmioty. Wiceminister tłumaczyła, ze dotyczy to tylko wniosków, które ze względu na ich charakter mogą stanowić tajemnicę państwową.

Co daje pozytywna opinia IOWISZ?

Pozytywna opinia wiąże się z tym, że np. placówka otrzymuje dodatkowe punkty w konkursie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Posiadanie pozytywnej opinii jest konieczne przy przedsięwzięciach dofinansowywanych ze środków europejskich.

Zmiana opłat

Zmiana zaproponowana ustawy nowelizującej ma na celu zróżnicowanie wysokości opłat za złożenie wniosku w zależności od tego, czy inwestycja, której dotyczy wniosek, ma mieć charakter złożony (wieloprofilowy), czy nie. Co do zasady wysokość opłaty pozostawia się na niezmienionym poziomie 4000 zł, przy czym w przypadku inwestycji dotyczących więcej niż 1 lekarskiej dziedziny medycyny, projektodawca proponuje, aby za drugą i kolejne dziedziny medycyny ww. opłata była powiększana o 1000 zł od każdej. „Propozycja ta zmierza w kierunku zachęcenia podmiotów wnioskujących do możliwie szerokiego ujmowania we wnioskach swych zamiarów inwestycyjnych (w ramach podejścia całościowego do realizowanych inwestycji), co jest w ocenie projektodawcy niejednokrotnie lepszym rozwiązaniem w stosunku do składania odrębnych wniosków (i uiszczania z tego tytułu kolejnych opłat, każdorazowo w wysokości 4000 zł” – czytamy w uzasadnieniu.

Jednocześnie jest proponowana również niższa opłata w wysokości 2000 zł dla inwestycji o wartości do 1 000 000 zł. Obniżenie opłaty jest podyktowane koniecznością zapewnienia, że podmioty składające wniosek nie będą obciążone nimi w sposób nadmierny.

Rozszerzono katalog wnioskodawców

Wiceminister Grzela podkreślała, że opinie będzie można wydać na wniosek podmiotu leczniczego, podmiotu zamierzającego utworzyć podmiot wykonujący działalność leczniczą, a także podmiotu zamierzającego taką działalność wykonywać. - O takie rozszerzenia występowały samorządy terytorialne – podkreślała Grzela.

Grzela podała, że mają powstać dwa instrumenty, jeden dla nowych inwestycji, a drugi dla istniejących, które są modernizowane tzw. „IOWISZ odtworzeniowy”.

Spore emocje wzbudzały krytyczne opinie Biura Analiz Sejmowych. Wiceprzewodnicząca komisji, Beata Małecka- Libera zarzuciła: brak odniesienia do map potrzeb zdrowotnych, że projekt zakłada zdecydowanie centralizację i różnicuje podmioty lecznicze.

Wiktor Masłowski, ekspert ds. Ochrony Zdrowia Business Center Club podkreślał, że są inwestycje takie jak np.: w warszawskim Centrum Attis, gdzie wybudowano zakład onkologii kobiecej i mimo pozytywnej opinii, jednostka nadal nie ma kontraktu z NFZ. – Ile jest takich inwestycji w Polsce? Wydano blisko tysiąc pozytywnych opinii, ale ile ich zostało zrealizowanych i działa? - pytał Masłowski.

W głosowaniu przyjęto wszystkie proponowane poprawki i zmiany, projekt przeszedł większością głosów.