Jestem tuż przed jesienną sesją lekarskiego egzaminu specjalizacyjnego w zakresie psychiatrii. Na naukę wykorzystałem już cały swój urlop wypoczynkowy z dwóch lat, ale i tak zabraknie mi wolnych dni na czas samej sesji egzaminacyjnej. Wystosowałem pismo do dyrektora szpitala, w którym pracuję, z prośbą o urlop szkoleniowy w ilości piętnastu dni na czas egzaminu i otrzymałem zgodę. Niestety, w kadrach powiedziano mi, że na czas egzaminu przysługuje mi tylko 6 dni urlopu.
Ile urlopu mogę otrzymać?


Dyrektor szpitala może udzielić pracownikowi urlop na czas egzaminu specjalizacyjnego w dowolnej ilości, jednakże tylko 6 dni roboczych przyznanego urlopu szkoleniowego będzie płatnych wedle zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, a urlop w wymiarze wyższym niż 6 dni robocze będzie urlopem bezpłatnym.
Zagadnienia związane z dokształcaniem pracowników reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472 z późn. zm.) Do pracowników podstawowej działalności służby zdrowia oraz do nauczycieli akademickich i pracowników naukowych świadczących usługi w zakresie podstawowej działalności służby zdrowia stosuje się przepisy § 9-11 rozporządzenia. Od rodzaju trybu zależy zakres uprawnień pracownika do urlopu szkoleniowego, przeznaczonego na przygotowanie się i przystąpienie do egzaminów końcowych.

Wymiar urlopu szkoleniowego dla pracownika skierowanego przez zakład pracy na staż zawodowy lub specjalizacyjny wynosi do 6 dni roboczych i ustalany jest przez zakład pracy w zależności od czasu trwania szkolenia i egzaminów (§ 10 ust. 2 rozporządzenia).

Pracownikom podstawowej działalności służby zdrowia, ze względu na specyfikę szkolenia przysługuje również urlop szkoleniowy na czas trwania obowiązkowych zajęć wynikających z określonych form dokształcania lub doskonalenia w służbie zdrowia (§ 10 ust. 6 rozporządzenia).

Pracownikowi podejmującemu naukę w formach pozaszkolnych bez skierowania może być udzielony urlop bezpłatny i zwolnienie z części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia w wymiarze ustalonym na zasadzie porozumienia między zakładem pracy i pracownikiem (§ 11 rozporządzenia).

Reasumując, jeśli pracownik jest skierowany przez pracodawcę na staż zawodowy lub specjalizacyjny, wówczas pracodawca jest zobowiązany udzielić mu urlopu szkoleniowego przeznaczonego na przygotowanie się i przystąpienie do egzaminów końcowych w wymiarze do 6 dni roboczych płatnego urlopu według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Pracodawca zawsze może zgodzić się na wyższy wymiar urlopu szkoleniowego z korzyścią dla pracownika, jednakże urlop w wymiarze wyższym niż 6 dni robocze będzie urlopem bezpłatnym (w opisanym w pytaniu przypadku z 15 dni przyznanego urlopu 6 dni będzie płatnych, a 9 bezpłatnych). Jeśli pracownik dokształca się bez skierowania zakładu pracy, może uzyskać urlop bezpłatny a wymiar urlopu szkoleniowego ustalany jest na zasadzie porozumienia z pracodawcą.