- Fundacja od lat angażuje się w sprawy związane z pozbawianiem wolności osób z niepełnosprawnością. Priorytetowo traktujemy zwłaszcza postępowania dotyczące umieszczania w DPS, gdyż przepisy regulujące to zagadnienie wciąż nie zostały zmienione, pomimo wyroków ETPC i TK, z których jasno wynika taka konieczność – podkreśla Katarzyna Wiśniewska, prawniczka HFPC.

Pierwsza ze spraw dotyczyła wniosku miejskiego ośrodka pomocy społecznej o umieszczenie młodego mężczyzny z zespołem Aspergera w domu pomocy społecznej. Zarówno mężczyzna, jak i wspólnie zamieszkująca z nim matka sprzeciwiali się takiemu rozwiązaniu.

 [-DOKUMENT_HTML-]

 

W postępowaniu przed sądem opiekuńczym Fundacja argumentowała, że nie zostały spełnione wymogi dla przymusowego umieszczenia w DPS.
- Zespół Aspergera nie jest chorobą psychiczną ani upośledzeniem umysłowym w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, a tylko takie zaburzenia mogą stanowić podstawę przymusowego umieszczenia w DPS. Co więcej, wszyscy świadkowie wskazali, że mężczyzna jest samodzielny i dobrze radzi sobie w codziennym życiu. Wniosek MOPS był więc w sposób oczywisty bezzasadny – wskazuje Marcin Szwed, prawnik reprezentujący HFPC na rozprawie przed sądem opiekuńczym.

Sąd opiekuńczy podzielił te argumenty i oddalił wniosek o umieszczenie mężczyzny w DPS.

Druga sprawa, w którą włączyła się HFPC dotyczyła wniosku opiekuna prawnego o zgodę na umieszczenie całkowicie ubezwłasnowolnionej kobiety w DPS.

Kobieta trafiła do DPS w 2014 roku na podstawie orzeczenia o przymusowym umieszczeniu w placówce. Rok później prawomocne orzeczenie w tej sprawie zostało jednak uchylone przez Sąd Najwyższy, a więc brakowało podstawy prawnej dla dalszego pozbawienia wolności. Pomimo tego kobieta nie została zwolniona z DPS, gdyż w mocy pozostawały wciąż nieuchylone decyzje administracyjne wykonujące to orzeczenie. Fundacja zwróciła się więc o wznowienie postępowania administracyjnego i uchylenie tych decyzji.

Jednak ze względu na to, że opiekun prawny kobiety złożył w międzyczasie wniosek o umieszczenie jej w DPS, organy nie chciały podjąć żadnej decyzji w sprawie do czasu, aż sąd opiekuńczy rozstrzygnie, czy kobieta powinna trafić do placówki. Dopiero skuteczne zaskarżenie tej decyzji administracyjnej przez HFPC pozwoliło ponownie nadać bieg postępowaniu.

Równolegle z tymi działaniami Fundacja przystąpiła do postępowania przed sądem opiekuńczym w sprawie zgody na umieszczenie w DPS.
- Na ostatniej rozprawie udało nam się przekonać sąd opiekuńczy do wysłuchania samej ubezwłasnowolnionej kobiety. To bardzo ważne, gdyż Trybunał Konstytucyjny i Europejski Trybunał Praw Człowieka podkreślają, że bez zapewnienia stronie prawa do wysłuchania nie możemy mówić o sprawiedliwej procedurze – tłumaczy Adam Ploszka, prawnik HFPC reprezentujący Fundację na rozprawie przed sądem opiekuńczym.

 

Źródło: www.hfhr.pl