W dniach 31 maja – 1 czerwca 2012 r. w Święcicach koło Warszawy odbędzie się spotkanie Głównego Inspektora Farmaceutycznego wraz ze współpracownikami i Wojewódzkimi Inspektorami Farmaceutycznymi z Prezesami Okręgowych Rad Aptekarskich.

Spotkanie, organizowane z inicjatywy Głównego Inspektora Farmaceutycznego Zofii Ulz i Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorza Kucharewicza, poświęcone będzie przede wszystkim problemom związanym z przestrzeganiem przepisów dotyczących zakazu reklamy aptek i ich działalności. Ważnym tematem rozmów będzie skuteczność działań Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych, którzy są ustawowo zobowiązani do kontroli przestrzegania tych przepisów.

W pismach do Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Farmaceutycznego Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorz Kucharewicz wielokrotnie wzywał do podjęcia skutecznych działań, gwarantujących przestrzeganie przepisów prawa, które zabraniają reklamy aptek. Spotkanie w Święcicach umożliwi przekazanie informacji i wymianę poglądów w sprawach niezwykle istotnych dla całego środowiska farmaceutycznego w naszym kraju.

Źródło: www.ozzl.org.pl