Główny Inspektor Farmaceutyczny wszczął postępowanie administracyjne w związku z podejrzeniem, że reklama nie spełnia wymogów prawa farmaceutycznego. Dotyczy to przepisów mówiących o wprowadzaniu w błąd, obiektywnego prezentowania produktu oraz informacji o racjonalnym stosowaniu. Zachodziło także podejrzenie, że reklama zawiera informacje niezgodne z zatwierdzoną Charakterystyką Produktu Leczniczego.

Spółka Biofarm w swoim wyjaśnieniu napisała, że wszystkie cytowane w reklamach zastosowania produktów znajdują potwierdzenie w wynikach wiarygodnych badań klinicznych, również tam przywoływanych, i że związku z tym reklama jest zgodna z prawem.

GIF nie podzielił stanowiska spółki i uznał, że reklama narusza prawo farmaceutyczne.

GIF powołał się tutaj na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 24 stycznia 2006 roku, w którym Sąd stwierdził, że „jeżeli treść reklamy wykracza poza oficjalnie zarejestrowany zakres wskazań terapeutycznych danego leku i zawiera informacje, które nie odwołują się precyzyjnie do treści zatwierdzonej Charakterystyki Produktu Leczniczego, narusza tym samym artykuł 56 pkt. 2 ustawy z 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutycznego”.

W opinii GIF informacje o dodatkowych wskazaniach do stosowania podanych produktów leczniczych ani nie odwołują się do treści ChPL ani nie znajdują w niej oparcia. GIF podkreśla, że w reklamie mogą znaleźć się informacje zaczerpnięte ze źródeł naukowych, pod warunkiem, że nie są one niezgodne z Charakterystyką Produktu Leczniczego.