Porozumienie dotyczy także wydawania opinii w sprawie ustanawiania i zmiany kierowników aptek.

Z porozumienia wynika, że w sprawach o udzielenie lub cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni występują, na etapie gromadzenia dowodów, do okręgowych izb aptekarskich o wyrażenie opinii. Wydaje ja rada lub prezydium działające w imieniu okręgowej rady lekarskiej.

Wraz z wnioskiem wojewódzki inspektor farmaceutyczny przekazuje samorządowi aptekarskiemu dokumentację umożliwiającą wyrażenie opinii, z wyłączeniem dokumentów zawierających tajemnice prawnie chronione.

W razie nieprzekazania do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego opinii w terminie 14 dni od wpłynięcia wniosku dotyczącego prowadzenia apteki uznaje się, że okręgowa rada aptekarska nie zgłasza zastrzeżeń w danej sprawie.

Na wydanie opinii o kandydacie na kierownika apteki okręgowa rada aptekarska ma 21 dni od wpłynięcia wniosku.

Źródło: www.gif.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]