Pytanie w tej sprawie złożyła do NSA rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz. Chciała, aby NSA odpowiedział, czy osoby, którym NFZ odmówił skierowania do sanatorium mogą zaskarżyć taką odmowę do sądu.

Procedura przewiduje, że pacjent, który chce wyjechać na leczenie do sanatorium, musi najpierw uzyskać od lekarza skierowanie na takie leczenie. Następnie skierowanie to powinno być potwierdzone przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeśli lekarz konsultant zatrudniony przez NFZ stwierdzi przeciwwskazanie lub brak wskazań do leczenia uzdrowiskowego, wówczas NFZ odmawia potwierdzenia skierowania. Odmowa NFZ jest ostateczna i przepisy nie przewidują, by pacjent mógł złożyć od niej skargę.

Dotychczas jednak sądy różnie orzekały w sprawie dopuszczalności złożenia skargi na taką odmowę. Część sądów była zdania, że takie prawo pacjentowi nie przysługuje, część - że pacjent może złożyć skargę. Na rozbieżności te zwróciła uwagę rzecznik w pytaniu do NSA.

RPO argumentowała, że pacjent powinien mieć prawo do zaskarżenia odmowy, bo prawo to wynika z konstytucyjnego prawa do sądu, prawa do ochrony zdrowia, a także z Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Obywatela.

W ustnym uzasadnieniu poniedziałkowej uchwały, prezes Izby Gospodarczej NSA Andrzej Kisielewicz stwierdził, że odmowa NFZ skierowania na leczenie uzdrowiskowe powinna przybrać formę decyzji administracyjnej (sygn. II GPS 2/13).

Z art. 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wynika, że decyzje administracyjne podlegają zaskarżeniu do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Anna Podsiadło z Prokuratury Generalnej powiedziała PAP, że uchwała NSA oznacza, iż w razie odmowy potwierdzenia skierowania do sanatorium pacjentowi przysługuje skarga do sądu.