Dyrektorka wpisywała w sprawozdaniach dwukrotne badania pacjentów, którzy przychodzili na tomografię komputerową i rezonans magnetyczny więcej niż jednej części ciała, a mieli te badania wykonywane tego samego dnia. W efekcie Fundusz wypłacał wyższe refundacje.

Aleksandra K.-W. stanie przed sądem za przestępstwo z art. 286. §1. "Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8".

Proces powinien rozpocząć się w ciągu kilku miesięcy.

Cały tekst www.gazeta.pl