W listopadzie 2009 roku spółka  Serenity z siedzibą w Gdańsku została dopuszczona przez  Giełdę Papierów Wartościowych  w Warszawie  do obrotu  akcjami na rynku alternatywnego obrotu NewConnect. W okresie gdy akcje  spółki dopuszczone były do obrotu giełdowego, odnotowano znaczące wahnięcia  ich kursu. Ujawniono, że znaczną ilość  transakcji kupna stanowiły zlecenia składane w imieniu samej spółki. Ich odzwierciedleniem była sprzedaż przez spółkę tych samych akcji. 

Zgodnie z  generalną zasadą wynikającą z przepisów kodeksu spółek handlowych, spółka nie może nabywać wyemitowanych przez siebie akcji. Działania te były również niezgodne z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Konsekwencją transakcji była strata spółki przekraczająca 1,9 mln zł.

Ustalono, że osobą odpowiedzialną za powyższe działania był prezes zarządu spółki Piotr N. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zarzuciła mu popełnienie  przestępstw z art. 588 kodeksu spółek handlowych  oraz z art. 296 § 1 i 3 k.k., to jest  dopuszczenie do kupna własnych akcji oraz nadużycie zaufania w obrocie gospodarczym, polegającym na zawarciu niezgodnie z prawem transakcji kupna akacji własnych i transakcji ich sprzedaży, czym wyrządził spółce szkodę  majątkową     w wielkich  rozmiarach.

Przestępstwo nadużycia zaufania w  obrocie gospodarczym, jeżeli jego następstwem jest szkoda majątkowa w wielkich rozmiarach, zagrożone jest karą  od roku do 10 lat pozbawienia wolności. 
Prezesowi przedstawiono także zarzuty związane z zaniechaniem obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości, to jest niepoddanie badaniu przez biegłego rewidenta  sprawozdania  finansowego spółki za rok 2011 oraz niesporządzenie sprawozdania finansowego spółki za rok 2012 (czyny z  art. 79 pkt. 1 oraz 77 pkt. 2 ustawy o rachunkowości).         

W toku postępowania ustalono również, że wobec Piotra N. wdrożone było postępowanie w związku z zaległościami podatkowymi z tytułu podatku dochodowego od papierów wartościowych i instrumentów  finansowych za rok 2007 i 2011. Na poczet należności dokonano zajęcia szeregu przysługujących mu praw. Piotr N., w celu udaremnienia zajęcia mienia, na podstawie trzech umów darowizny,  przekazał swojej żonie łącznie 2.570.000,00 złotych.
Prezesowi zarzucono popełnienie przestępstwa z art. 300 § 2 k.k. zagrożonego karą do 5 lat pozbawienia wolności. Jego żonie zarzucono udzielenie pomocy do popełnienia tego przestępstwa i udaremnienie dokonania zajęcia mienia oraz osiągnięcie z przestępstwa znacznej korzyści  majątkowej, to jest popełnienie przestępstwa  z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 300 § 2 k.k. w zw. z art. 299 § 1 i 6 k.k. Przestępstwo to zagrożone jest karą  do 8 lat pozbawienia wolności.  

Serenity S.A. prowadzi placówkę rehabilitacyjną w Gdańsku przy ulicy Schuberta 1A. Placówka oferuje rehabilitację neurologiczną, ortopedyczną, kardiologiczną, reumatologiczną i onkologiczną. Spółka od kilku lat zapowiada  otwieranie kolejnych placówek rehabilitacyjnych, a w dalszej kolejności sieci placówek oferujących usługi opiekuńcze.

Serenity S.A. osiągnęła w roku 2011 przychody netto ze sprzedaży w wysokości 2.411 tys. zł. Zysk netto spółki w tym okresie wyniósł 15 tysięcy złotych.