Pytanie
 
Czy fizjoterapeuci prowadzący własną działalność gospodarczą (gabinet fizjoterapii) są zobowiązani do prowadzenia kas fiskalnych?
W jakich przypadkach?
 
Odpowiedź
 
Fizjoterapeuci prowadzący działalność gospodarczą w postaci gabinetów fizjoterapii są zobowiązani do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących na zasadach ogólnych, z możliwością skorzystania ze zwolnienia. 
 

Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Oznacza to, że na gruncie wskazanego przepisu fizjoterapeuci jako podatnicy podatku od towarów i usług dokonujący sprzedaży – świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej mają obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zasady zwolnień z powyższego obowiązku reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z 4 listopada 2014 rokku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących - dalej r.z.e.k.r. Zgodnie § 2 ust. 1 r.z.e.k.r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 roku, czynności wymienione w załączniku do r.z.e.k.r. Usługi świadczone przez fizjoterapeutów nie zostały jednak wymienione we wskazanym załączniku.

Z kolei § 3 ust. 1 pkt 1 r.z.e.k.r. zwalnia z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 roku podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Jeśli podatnik rozpoczyna po 31 grudnia 2014 roku dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych zwolnienie obowiązuje, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Co do zasady zatem ze zwolnienia będzie można skorzystać, jeżeli obrót fizjoterapeuty z tytułu świadczonych usług nie przekroczył w poprzednim roku 20 000 zł lub jeżeli fizjoterapeuta rozpoczyna działalność po 31 grudnia 2014 roku, a jego przewidywalny obrót (w odpowiedniej proporcji) nie przekroczy tej kwoty.

Paragraf 4 r.z.e.k.r. przewiduje wyłączenia ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania. Nie zostały tam jednak wymienione usługi fizjoterapii.
 
Aneta Nowak-Piechota

 
Prawnik w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa; doktorantka w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji UŁ; współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych oraz Fundacji CDiSP. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym dla podmiotów z branży medycznej oraz farmaceutycznej. Autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym: Komentarza  do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (2014), Komentarza do podatku dochodowego od osób prawnych (2014), Komentarza do Orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych (2014), monografii Doradca podatkowy podczas kontroli skarbowej (2014), monografii Podmioty powiązane. Ceny transferowe. Dokumentacja podatkowa (2014) oraz artykułów naukowych i praktycznych m. in. z zakresu opodatkowania branży medycznej np. „Czy usługi z zakresu medycyny estetycznej są zwolnione z podatku od towarów i usług?” (2012).

Współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie.