Inicjatywą Agencji w roku 2013 było między innymi zobowiązanie do publikowania i dostępu do danych dotyczących badań klinicznych jako część wniosku dopuszczenia do obrotu.

Dyrektor Rasi podkreślił też rolę publikacji pierwszego wspólnego planu w pracy z EUnetHTA, sieci europejskich organizacji oceny technologii medycznych, który określa kluczowe obszary współpracy. Dzięki takiej współpracy możliwe będzie przyspieszenie i ułatwieniu pacjentom dostępu do zatwierdzonych leków.

W roku 2013 wdrażana była także nowa struktura Agencji, która powstała w wyniku jej reorganizacji. Podział na cztery oddziały związany jest z podziałem odpowiedzialności za cały cykl życia leku - od momentu jego opracowywania do dostarczania do pacjentów.

Europejska Agencja Leków (European Medicines Agency, EMA), dawniej znana pod nazwą Europejska Agencja ds. Oceny Produktów Leczniczych, to agencja Unii Europejskiej z siedzibą w Londynie. Została utworzona w 1993 r. na podstawie Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2309/93. Obecnie funkcjonuje na podstawie Rozporządzenia 726/2004/WE. Agencja zapewnia koordynację oceny i nadzoru produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych na całym terytorium Unii Europejskiej.

Magdalena Okoniewska

www.ema.europa.eu