Czy będąc zatrudnionym na pełnym etacie w NFZ mogę prowadzić prywatną praktykę lekarską nie związaną żadnymi kontraktami i świadczeniami z NFZ (medycyna pracy) i nie kolidującą z godzinami ani miejscem zatrudnienia?

Będąc pracownikiem w NFZ nie można jednocześnie prowadzić prywatnej praktyki lekarskiej, ponieważ taka działalność zawodowa jest wykonywaniem działalności gospodarczej.


Jedną z najistotniejszych zmian dla środowisk medycznych, jakie niesie ze sobą wejście w życie z dniem 21 sierpnia 2004 r. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jest objęcie zakresem pojęcia "przedsiębiorca" osób prowadzących praktyki zawodowe wykonujących wolne zawody medyczne. Tymczasem zgodnie z treścią art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pracownicy Funduszu nie mogą wykonywać działalności gospodarczej.

Konsekwencją wejścia w życie przepisów wprowadzających ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 z późn. zm.), jest uchylenie art. 50c z ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Uchylony przepis wyraźnie stanowił, że nie są przedsiębiorcami lekarze prowadzący indywidualną i specjalistyczną praktykę, albo grupową praktykę lekarską. W wyniku uchylenia tego przepisu wszyscy lekarze prowadzący praktyki zawodowe są przedsiębiorcami w świetle przepisów nowej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, bowiem zgodnie z definicją ustawową, działalnością gospodarczą jest m.in. zarobkowa działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły (art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Nie można więc będąc pracownikiem NFZ jednocześnie prowadzić prywatnej praktyki lekarskiej, ponieważ taka działalność zawodowa jest wykonywaniem działalności gospodarczej.

W wyniku wejścia w życie z dniem 29 września 2007 r. ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166 poz. 1172), w art. 2 ust. 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wprowadzono zmianę, polegającą na uznaniu za wykonywanie zawodu lekarza zatrudnienia w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub urzędach te podmioty obsługujących, w ramach którego wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.