Autorka opracowania Ewa Wilczek-Rużyczka podkreśla we wstępie, że zainteresowanie problematyką empatii we współczesnej psychologii doprowadziło do wieloznaczności w pojmowaniu tego zjawiska, jego opisywaniu czy wyodrębnianiu elementów składowych. Takie odmienne podejścia do empatii, skupiające się głównie na opisie struktury i próbach wyselekcjonowania jej elementów składowych oraz na podkreślaniu charakteru intrapsychicznego albo interpersonalnego empatii, powodują różnice w definiowaniu i określeniu zagadnień z nią związanych.

Autorka zaznacza, że najważniejszym celem jej książki było zaproponowanie pewnego sposobu spojrzenia psychologii na empatię, sformułowanie poglądów, które tworzyłyby uporządkowany system i obejmowały całość problemu, a więc zarówno określenie, czym jest i co warunkuje empatię.

„Empatia odgrywa znaczącą rolę w kontekście radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w życiu. Najlepiej ukazują to badania z zakresu psychoterapii, psychopatologii czy medycyny, w których analizowane są reakcje na cudzy ból, fizyczny i psychiczny, a brak empatii traktowany jest jak czynnik ryzyka wystąpienia patologii we wzajemnych interakcjach lub w sferze postrzegania siebie, na poziomie mechanizmów osobowościowych (np. psychopatii). Empatia definiowana jest jako niezbędna umiejętność osoby wspierającej innych w  cierpieniu”- czytamy we wstępie do publikacji.

Empatia wyrażana przez lekarza, pielęgniarkę czy innych pracowników medycznych wpływa na jakość opieki, a tym samym na satysfakcję pacjentów, a także pracowników medycznych z wykonywanej pracy.

W publikacji podjęto próbę zdefiniowania empatii dojrzałej i wieloaspektowego przedstawienia zagadnień empatii w odniesieniu do pracy lekarzy i pielęgniarek oraz procesu kształcenia przyszłych pracowników medycznych.

 [-OFERTA_HTML-]


W opracowaniu omówiono między innymi takie zagadnienia, jak podnoszenie jakości opieki poprzez rozwijanie empatii metodą treningową (omawiany jest trening umiejętności komunikacji, trening umiejętności redukcji stresu oraz trening empatii), wpływ empatii na zapobieganie wypaleniu zawodowemu, empatia w komunikowaniu się, działanie empatycznego mózgu czy metody pomiaru empatii.

Autorka omawia model empatycznej komunikacji między lekarzem, pielęgniarką i pacjentem, przedstawia między innymi kwestionariusz samooceny stylu komunikowania się z pacjentem.

Publikacja przeznaczona jest dla lekarzy, pielęgniarek, studentów medycyny oraz innych osób zainteresowanych omawianą problematyką.

Książka dostępna jest w księgarni Profinfo>>>

Informacja o autorce:

Ewa Wilczek-Rużyczka - doktor habilitowany w zakresie psychologii, profesor nadzwyczajny Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, kierownik Katedry Psychologii Zdrowia; członek Europejskiego Towarzystwa Psychologii Zdrowia (EHPS), lider Grup Balinta; trener Racjonalnej Terapii Zachowania; autorka i redaktor naukowy prac z zakresu psychologii zdrowia i psychologii medycznej, w szczególności zagadnień związanych z empatią i wypaleniem zawodowym w odniesieniu do pracowników medycznych - co znalazło swój wymiar w badaniach, artkułach i monografiach naukowych.