Elektroniczna dokumentacja medyczna dopiero od 2016 r.?
\\

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych opublikowało sprawozdanie z posiedzenia Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, które odbyło się 16 września 2013 r.

W trakcie spotkania omówiono m.in. kwestię obowiązku posiadania dodatkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu zdarzeń medycznych. Jak zapewnił Wiceminister Zdrowia Sławomir Neumann, ministerstwo pracuje nad odłożeniem w czasie obowiązku posiadania polisy o co najmniej rok (dyskutuje się także o dwóch latach). Intencją resortu jest odczekanie aż pojawi się konkurencja na rynku ubezpieczeń. Zapisy o odłożeniu tego obowiązku są w założeniach do dwóch aktów prawnych, ale Ministerstwo ma nadzieję, że szybką ścieżką legislacyjną uda się uchwalić przepisy na czas.

Rozmawiano również o finalnym kształcie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Minister zaznaczył, że w nowelizacji priorytetem dla niego jest utrzymanie możliwości aneksowania umów, gdyż ze względu na brak rozporządzeń koszykowych kontraktowanie byłoby szybkie i chaotyczne, a tego chce uniknąć.

Ponadto omówiono m.in. kwestię sytuacji finansowej NFZ oraz aneksowania umów, a także zwrócono uwagę na problem nadwykonań i wyceny świadczeń. Biorący udział w spotkaniu Wiceprezydent Pracodawców RP zwrócił jeszcze uwagę na problemy szpitali związane z przesunięciami środków pomiędzy zakresami w ramach zawartego kontraktu z dyrekcją Oddziału NFZ.

W ostatnim punkcie porządku obrad Ministerstwo Zdrowia podało listę 20 ustaw, nad którymi pracuje resort. Wśród nich są m.in. ustawa wdrażająca dyrektywę transgraniczną, ustawa o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych, podziale NFZ, zdrowiu publicznym i szpitalach klinicznych, zmiany w zakresie POZ i lekarzu rodzinnym oraz założenia do ustawy o ratownictwie medycznym.

Co istotne, Ministerstwo planuje odłożyć obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej do 2016 r.

Opracowanie: Ewelina Wójcik, RPE WKP

Źródło: www.szpitale.org, stan z dnia 24 września 2013 r.

\
Data publikacji: 24 września 2013 r.