Edukacja to działanie planowane, ukierunkowane na uczenie się, dlatego ważną rolę przypisuje się edukacji permanentnej (kształceniu ustawicznemu). Idea ta ma humanistyczny charakter, w centrum jej zainteresowania znajduje człowiek, któremu należy stworzyć optymalne warunki i możliwości nieustannego uczenia się, umożliwiając mu rozwój w sferze osobistej, zawodowej i społecznej. Kształcenie ustawiczne osób dorosłych trwa przez cały okres aktywności zawodowej, a często i dłużej – w okresie tzw. trzeciego wieku – czytamy we wstępie do opracowania.

Autor wyróżnia kilka faz prewencji: wczesną, której celem jest utrwalenie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia i zapobieganie szerzeniu się niekorzystnych modeli zachowań w odniesieniu do osób zdrowych, pierwotną, polegającą na zapobieganiu chorobie poprzez kontrolowanie czynników ryzyka w odniesieniu do osób narażonych na te czynniki, wtórną, której celem jest zapobieganie konsekwencjom choroby poprzez jej wczesne wykrycie i leczenie, oraz  trzeciorzędną, czyli zahamowanie postępu choroby i ograniczenie powikłań.

Czwarta część serii nosi tytuł „Zagrożenia zdrowia publicznego. Rola edukacji w prewencji chorób.” Jest to praca zbiorowa przygotowana przez zespół naukowców i dydaktyków, w której poruszono najistotniejsze zagadnienia dotyczące edukacji i prewencji chorób.

W poprzednich częściach serii omówiono zagadnienia związane z problematyką zdrowia publicznego wraz z metodami używanymi do przeciwdziałania występującym w tym obszarze zagrożeniom. Podstawowym problemem analizowanym w części czwartej jest prewencja, która ma na celu zapobieganie chorobom bądź innym niekorzystnym zjawiskom poprzez kontrolowanie czynników ryzyka oraz wczesne wykrywanie i leczenie chorób. Istotnym elementem profilaktyki jest zapobieganie powstawaniu niekorzystnych wzorców zachowań społecznych, które mogą przyczynić się do podwyższenia ryzyka zachorowania.

 [-OFERTA_HTML-]Książka stanowi uzupełnienie rynku wydawniczego w nurcie dotyczącym zagadnień zdrowia publicznego, dotychczas zdominowanym przez specjalistyczne opracowania, i skierowana jest do wszystkich osób zdrowych. Jest kontynuacją pozostałych tomów, omówiono w niej więc aktualne problemy zdrowotne Polaków. Jej przewodnim tematem jest związek zdrowia człowieka z szeroko rozumianą prewencją, edukacją i środowiskiem oraz próba odpowiedzi na pytania, jak zwiększyć efektywność opieki zdrowotnej bez nadmiernego wzrostu kosztów, a także jak uczynić każdego w większym stopniu odpowiedzialnym za własne zdrowie.

Opracowanie odpowiada na zapotrzebowanie osób troszczących się o swoje zdrowie, środowiska pracowników ochrony zdrowia i innych pracowników oraz działaczy różnych szczebli zajmujących się zagadnieniami prewencji i edukacji. Poszczególne rozdziały zostały opracowane przez profesorów i doktorów medycyny, którzy przedstawiają zagadnienia związane z ich specjalnością.

Publikację charakteryzuje wielodyscyplinarne podejście do omawianych zagadnień. Monografia jest przeznaczona nie tylko dla czytelników przygotowanych, zawarta w niej wiedza może być z powodzeniem wykorzystywana także przez organizatorów ochrony zdrowia, pielęgniarki oraz edukatorów zdrowia.


Redaktorem naukowym publikacji jest Zbigniew Tokarski

Zbigniew Tokarski
- doktor nauk humanistycznych, adiunkt, kierownik Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, pielęgniarz psychiatryczny. Prowadzi wykłady z filozofii i etyki zawodu pielęgniarki, z zakresu badań naukowych w pielęgniarstwie, pielęgniarstwa psychiatrycznego i neurologicznego; autor i współautor wielu publikacji, między innymi opracowania „Zakażenia szpitalne w wybranych oddziałach” i książek z serii Zagrożenia zdrowia publicznego.

Publikacja dostępna jest w księgarni Profinfo.


Źródło: www.profinfo.pl