Dzieci do 18. roku życia mogą korzystać z publicznej opieki zdrowotnej bez ubezpieczenia
\\

Departament Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia wydał komunikat o prawie dzieci i kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu do otrzymania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W związku z pojawiającymi się sygnałami odnośnie ograniczania przez niektóre podmioty lecznicze dostępu do świadczeń zdrowotnych dzieciom, których rodzice lub opiekunowie prawni nie są ubezpieczeni, Ministerstwo Zdrowia informuje, że art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) stanowi jednoznacznie, że osoby nieposiadające ubezpieczenia, ale posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które nie ukończyły 18 roku życia lub są w okresie ciąży, porodu i połogu posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

W związku tym, że źródłem finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla wyżej wymienionych osób jest budżet państwa - zgodnie z §2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 10 października 2011 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 225, poz. 1355), konieczne jest identyfikowanie podstawy prawnej uprawnień tych osób przez poszczególnych świadczeniodawców. Należy jednak zwrócić uwagę na to, żeby żądanie przedstawiania dokumentów potwierdzających ubezpieczenie nie tworzyło wrażenia, że uzyskanie świadczenia opieki zdrowotnej jest uzależnione od posiadania statusu ubezpieczonego.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 1 października 2012 r.

\
Data publikacji: 1 października 2012 r.