Wysokość wynagrodzenia za dyżur medyczny zostanie zrównana z wysokością wynagrodzenia za godziny nadliczbowe – wynika z projektu nowelizacji ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Pracę nad nowelizacją rozpoczęły komisje sejmowe. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku.

Projekt ma dostosować przepisy ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) do Dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 4 listopada 2003 r. w sprawie niektórych aspektów organizacji czasu pracy oraz do orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który stwierdził, że dyżur pełniony przez lekarza w szpitalu musi być w całości uważany za czas pracy, nawet jeśli może on w trakcie tego dyżuru odpoczywać. Dlatego projekt nowelizacji ustawy o ZOZ przewiduje uchylenie dotychczasowego art. 32j ust. 2 tej ustawy, stanowiącego, że czasu pełnienia dyżuru nie wlicza się do czasu pracy.

Zgodnie z nowymi przepisami, lekarza lub inną osobę wykonującą zawód medyczny będzie można zobowiązać do pracy w wymiarze przekraczającym 48 godzin na tydzień, w okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 4 miesiące, jeśli pracownik wyrazi na to zgodę na piśmie (tzw. klauzula opt-out). Projekt wprowadza też zakaz dyskryminacji wobec pracowników, którzy nie wyrazili zgody na objęcie ich klauzulą opt-out.

Dostosowanie czasu pracy lekarzy do wymogów unijnych spowoduje wzrost kosztów dla szpitali.  Resort Zdrowia szacuje, że mogą one wynieść nawet 750 mln zł.

Gazeta Prawna, 28 czerwca 2007 r.